Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
Proteinase inhibitor แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์.

by นภวรรณ เจียรพีรพงศ์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

137. Journal article
Profile of a HIV/AIDS therapy group.

by Caffrey, Paul A.

Source: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2537 [1994]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

138. Journal article
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์/ผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลตากสิน ปี พ.ศ. 2533-2537.

by กิตติยา ศรีเลิศฟ้า | วิวัฒน์ ตรีรัตน์วีระพงษ์ | อดิศักดิ์ จินตนาดิลก | กำธร พจนากรณ์.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2537 [1994]Other title: Report of HIV/AIDS cases in Taksin Hospital during 1990-1994..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

139. Journal article
พระอาจารย์อลงกต ติกขปญโญ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อผู้ป่วยเอดส์

by อรสม สุทธิสาคร, 2500-.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

140. Journal article
ความรู้เรื่องยารักษาเอดส์

by ทวีศักดิ์ โรหิตสุข.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

141. Journal article
แห่ให้ยาคนเอดส์ไม่ใช่หนูทดลอง

by ฝ่ายประสานงานวัดพระบาทน้ำพุ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

142. Journal article
สมุนไพรกับโรคเอดส์

by ประไพภัทร คลังทรัพย์.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

143. Journal article
ผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบซีที่มีและไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย โดยใช้ pegylated interferon alpha 2a ร่วมกับ ribavirin ในสถาบันบำราศนราดูร.

by ศุภรัตน์ เข็มนาค | บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ | สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Outcome of chronic hepatitis C treatment with pegylated interferon alpha 2a and ribavirin in patients with and without HIV co-infection in resource-constrained setting.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

144. Journal article
ผลการรักษาของผู้เข้าโครงการการปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | พรทิพย์ ยุกตานนท์ | ศรีลัย เรืองชัย.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2560 [2017]Other title: Treatment outcomes of patients in the national access to antiretroviral program for people living with HIV/AIDS, the extension phase (NAPHA extension).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

145. Journal article
Effects of radiation therapy on immunological and virological status in HIV-infected cancer patients in Thailand : a multicenter prospective study.

by Pathomphorn Siraprapasiri | Ekkasit Tharavichitkul | Nan Suntornpong | Chowkaew Tovanabutra | Ekapop Meennuch | Phimphun Panboon | Thiti Swangsilpa | Taweesap Siraprapasiri.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2559 [2016]Other title: ผลกระทบจากการฉายรังสีต่อภาวะภูมิคุ้มกันและปริมาณไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยมะเร็งที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย : การศึกษาไปข้างหน้าแบบสหสถาบัน.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

146. Journal article
การติดตามความชุกเชื้อเอ็ชไอวีดื้อยาตานไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม | นภารัตน ภัทรประยูร | นัฐกานต อัศวแก้วฟ้า | อรพรรณ ยอดฉุน | สิริพรรณ แสงอรุณ | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Monitoring of pre-treatment HIV drug resistance prevalence among HIV/AIDS patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

147. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี.

by แสงเดือน กิ่งแก้ว | วันทนา มณีศรีวงศ์กูล | พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Relationships between selected factors, health behaviors and medication adherence among people living with HIV.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

148. Journal article
กวาดยา แก้โรค เพิ่มภูมิต้านทาน.

by ชารีฟ หลีอรัญ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

149. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสอย่างน้อย 3 เดือน.

by สายพิณ โชติวิเชียร | วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ | แสงโสม สีนะวัฒน์ | Detels, R.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Predictors of reducing low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) among Thai HIV-infected adults receiving antiretroviral regimen for at least 3 months.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

150. Journal article
อุบัติการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซีดของผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับสูตรยาที่มี zidovudine (AZT) ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า.

by ธนัชพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล | ปวีณา สนธิสมบัติ.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบก Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Incidence and risk factors of anemia during zidovudine containing regimen therapy in HIV-infected patients, Phramongkutklao Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305