Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี.

by สุรศักดิ์ เกษมศิริ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Quality evaluation of HIV/AIDS patients care service by HIVQUAL-T program, office of Disease Control and Prevention 7, Ubon Ratchatani..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการกินยาตรงเวลาและระดับภูมิคุ้มกัน CD4 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.

by รัตนวลี พิบูลนิยม.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Factors associated with adherence to antiretroviral therapy and CD4 levels among HIV/AIDS patients..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
ประสิทธิผลและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านรีโทรไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยสูตรเริ่มต้น NNRTI-based regimens เปรียบเทียบกับสูตร PI-based regimens ในผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลชลบุรี.

by ชัยวัฒน์ ธีรธรรมากร | ศุลักษณ์ สุนทรส | จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Comparison of the effectiveness and adverse drug reactions of NNRTI-based and PI-based regimens therapy among AIDS-patients at Chonburi Hospital, a retrospective desciptive study..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
อัตราและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ป่วยเอดส์หลังได้รับยาต้านไวรัสในสถาบันบำราศนราดูร.

by อัจฉรา เชาวะวณิช | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ | เยาวรัตน์ อินทอง | สุทัศน์ โชตนะพันธ์ | ชยนันท์ สิทธิบุศย์ | วิศัลย์ มูลศาสตร์ | สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Rate and risk factors of major opportunistic infections in HIV/AIDS patients after antiretroviral therapy at Bamrasnaradura Infectious Diseases..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
สภาวะลำไส้เล็กส่วนปลายทะลุจากปฏิกิริยาการฟื้นตัวของภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรค.

by สุทัศน์ โชตนะพันธ์ | ตันภัย จิระมานะพันธ์ | ประสงค์ ว่องธวัชชัย.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Ileal Ulcer perforation caused by immune reconstitution in flammatory syndrome in AIDS patients..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

51. Journal article
Atazanavir.

by ยุคล จันทเลิศ.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
การรับรู้และลักษณะการจ่ายยาในอาการไม่สบายในช่องท้องส่วนบน ของผู้จ่ายยาในร้านยาแผนปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

by วรรณวิไล เลาลัคนา | นฤมล เจริญศิริพรกุล | สุภาวดี ดาวดี.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Perception and dispensing pattern for dyspepsia at drug stores in Khon Kaen province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

53. Journal article
การติดเชื้อเอชไอวีกับโรคหัวใจและหลอดเลือด.

by พรชัย งามจรรยาภรณ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV infection with cardiovascular disease..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบค่า CD4 ต่ำกว่า 200 cell/mm³ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เจริญสุข อัศวพิพิธ | นิภา อดุลยวัฒน์ | เบญจมาศ อดุยรัตน์ | นภัสสร ไวปุรินทะ | สมพร พงศ์ชู | วริศรา อุบลไทร | สมพร นรขุน | อัมพวา คุณยศยิ่ง | รจรินทร์ นิลสมัย | สว่าง ไชยศักดา | สุมนมาลย์ อุทยมกุล | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | สุทัศน์ โชตนะพันธ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Survival rate in HIV/AIDS patients who had CD4 count less than 200 cell/mm³ in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

55. Journal article
ภาวะแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ สถาบันบำราศนราดูร.

by วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล | พรชัย จิระชนากุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Severe adverse cutaneous drugs reactions in HIV infected patients at Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสสูตรยาประสิทธิภาพสูงต่อการกดปริมาณไวรัสในโรงพยาบาลนครพิงค์.

by ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ | สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors related to undetectable viral load after HAART in HIV-infected children in Nakornping Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

57. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

58. Journal article
Impact of highly active antiretroviral therapy on incidence of tuberculosis.

by อรรถพล ชีพสัตยากร | เรืองรอง ชีพสัตยากร | อำนวย หาญวิวัฒนา | ธนวันต์ หาญยอดสุธา | กัลยา โสภาณะ | พัฒนา โพธิ์แก้ว | นันทวดี ปินปันคง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: ผลกระทบของยาต้านไวรัสเอดส์ต่ออุบัติการณ์ของวัณโรค..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

59. Journal article
การใช้สิทธิร่วมผลิตยาจำเป็นที่ถูกผูกขาด.

by วิทยา กุลสมบูรณ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
การประเมินสถานการณ์บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และนัยยะต่อนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของประเทศไทย.

by ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Situation review on voluntary counselling and testing : implication for Thailand policy on anti-retroviral therapies..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305