Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
การศึกษาผลข้างเคียงของการใช้ยา nevirapine ในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูร.

by ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Adverse effect of nevirapine in HIV children in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

62. Journal article
การศึกษาการใช้โมโนโคลนัลแอลติบอดีราคาถูก เพื่อตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4, CD8) ทีลิมโฟซัยต์ในสถาบันบำราศนราดูร.

by สุมนมาลย์ อุทยมกุล | ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล | อัจฉรา เชาวะวณิช | Hla Shain | โกวิทย์ พัฒนาปัญญาสัตย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Study of the potential use for low-cost monoclonal antibody in T-lymphocyte subset (CD4, CD8) enumeration in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

63. Journal article
ความเจ็บปวดและผลกระทบของความเจ็บปวดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอชไอวีระยะเอดส์ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล | มนัสนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Pain in HIV/AIDS patients ; prevalence, severity and the impact on quality of life and insufficient management..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

64. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

65. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

66. Journal article
การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยมาตรการบังคับใช้สิทธิ : กรณีศึกษาการเข้าถึงยา Efavirenz ในโครงการ Access to Care.

by รักษวร ใจสะอาด.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Patients rights protection by using compulsory licensing : a case study for accessing Efavirenz in the Access to Care program.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

67. Journal article
สามโสก.

by อำพล เสนาณรงค์.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

68. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี (HIV) จากแม่สู่ลูกโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย.

by ศิวะพร จึงพิชาญวณิชย์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Perinatal HIV transmission rate Phan Hospital, Chiang Rai Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

69. Journal article
Management of febrile neutropenia.

by กาญจนา จันทร์สูง.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

70. Journal article
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี.

by อัจฉรา ฟองคำ | กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Efficacy and safety of polynucleotide for treatment HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

71. Journal article
เชื้อสาเหตุของ pyomyositis ในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร.

by บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Microbiological aspect of pyomyositis in HIV-infected patients of Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

72. Journal article
การเปลี่ยนแปลงระดับ CD4 และ น้ำหนัก ของเด็กที่เข้ารับบริการโครงการยา้ต้านไวรัส กรณีศึกษาภาคใต้ตอนล่าง.

by นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Changing of CD4 level and body weight of children in ARV program in lower Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

73. Journal article
ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

by วีณา มงคลพร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

74. Journal article
การประเมินผลกระทบทางกาย จิตวิทยาสังคมของเด็กที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีที่รับยาต้านไวรัสในโครงการ HAART โรงพยาบาลลำพูน.

by พรพรรณ วรรณฤทธิ์ | อัจฉรา ฟองคำ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Evaluation of medical and psychosocial outcome of perinatally HIV infected children on HAART project at Lamphun Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

75. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี ที่โรงพยาบาลทุ่งสง.

by ธีรพล สุขมาก | อารี สุภาวงศ์ | เพียงใจ ตัณฑชน | ศุภลักษณ์ จิตนาธรรม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Effectiveness and adverse effect of antiretroviral therapy in Thungsong Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305