Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
ผลข้างเคียงของยา GPO-VIR ต่อระบบเม็ดเลือดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลาง.

by สุภาพร กรลักษณ์ | เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Adverse effects of GPO-VIR to blood cells of the PLHA in the BMA General Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

77. Journal article
การศึกษาประสิทธิภาพของ GPO-vir ในหญิงหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีและสามีในโรงพยาบาลอุดรธานี.

by สุดา จิรกุลสมโชค.

Source: วารสารการแพทย์กลุ่มเครือข่าย 6/2Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The efficiency of GPO-vir in the treatment of HIV-infected postpartum women and husbands at Udonthani Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

78. Journal article
การประเิมินผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่เขต 9 ปี พ.ศ. 2546.

by สุวรรณี เที่ยงคืน | ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ | ภัทริกา สุริยะ | อุษนา กิตติประยูร | ชำนาญ มูลศรี.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation on HIV-infected patients and acquired immunodeficiency syndrome patients treated by antiretroiviral drug in Region 9, year 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
การยอมรับในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วิลาวรรณ สมทรง | ภาสกร อัครเสวี | บุญเชิด กลัดพ่วง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: compliance to treatment of tuberculosis patients with HIV positive..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

80. Journal article
เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

by นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา | นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ | วิไล เฉลิมจันทร์ | วัฒนา อู่วาณิชย์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Existence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

81. Journal article
การให้ยาไซโดวูดีน 4 สัปดาห์ในมารดาและบุตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่บุตร.

by อุไรวรรณ ตะรุโณทัย | พสุวัฒน์ คงศีล | ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร | ยุพยง แห่งเชาวนิช | ภารดี กลิ่นสุคนธ์ | สมจิตร วีระวัฒน์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The efficacy of 4-week zidovudine in mothers and infants to prevent perinatal HIV-1 transmission..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

82. Journal article
ผลการสอนอย่างมีแบบแผนร่วมกับการใช้กลุ่มประคับประคองต่อการเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์.

by พรทิพย์ ลีลาอนันตกุล | ประณีต ส่งวัฒนา | ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effects of planned teaching complement with support group to enhance compliance in patients receiving antiretroviral therapy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

83. Journal article
การให้ยาต้านไวรัสเอ็ชไอวี.

by รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล.

Source: แพทยสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

84. Journal article
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Pharmaceutical care in HIV-infected persons and AIDS patients in Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

85. Journal article
ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยสูตรยาต้านไวรัสเอดส์สามชนิด.

by ปาริชาติ กิจพ่อค้า.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Outcome of triple antiretroviral therapy in HIV-infected children in Samutsakorn Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

86. Journal article
พฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยนอก สถาบันบำราศนราดูร พ.ศ. 2546.

by กนกพร เมืองชนะ | วิไลวรรณ พร้อมมูล | ปิยนุช สมตน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Antiretroviral drug taking behavior of HIV/AIDS out-patients in Bamrasnaradura Institute, 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ก่อโรคร่วมกับยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV.

by อัจฉรา ฟองคำ | กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Efficacy of polynucleotide adjuvant treatment with antiretroviral drug in HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

88. Journal article
Lung cancer in AIDS/HIV-infected patients : a report of two cases with the literature review

by เยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส | เสาวณีย์ เย็นฤดี.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: โรคมะเร็งปอดในคนไข้ติเชื้อ เอดส์/เอชไอวี : รายงานผู้ป่วย 2 ราย พร้อมทั้งทบทวนบทความทางการแพทย์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

89. Journal article
รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น.

by พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ | โชคชัย วิลาชัย | มุยุรี เคนพรม.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Susceptibility patterns and MICs of mycobacterium tuberculosis from sputum in AIDS and non AIDS patients in Khon Kaen Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

90. Journal article
การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens-Johnson syndrome ในผู้ป่วยโรคเอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร.

by นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | รัชนู เจริญพักตร์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Stevens-Johnson syndrome in AIDS patients in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305