Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
การประยุกต์ใช้เทคนิค Mutagenically separated PCR (MS-PCR) ในการตรวจกรองเชื้อเอชไอวีที่ดื้อยาต้านไวรัส AZT.

by สิริพรรณ แสงอรุณ | นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา | Myint, Lay | Koya Ariyoshi | อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ | ปานิตา ปทีปวณิช | Wataru Sugiura | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | วัฒนา อู่วาณิชย์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Mutagenically-separated PCR as a tool for screening AZT resistant HIV-1 in Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

92. Journal article
ผลการรักษาวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่ติดเชื้อเอชไอวี, ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่.

by พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Treatment outcome between smear positive pulmonary TB with and without HIV infection..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

93. Journal article
การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้เพื่อรวมสิทธิประโยชน์การให้ยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า.

by วิทยา กุลสมบูรณ์ | สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล | วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Cost-benefit analysis of triple antiretroviral therapy as a benefit of universal health care coverage in Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

94. Journal article
วิวัฒนาการของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2535-2546.

by พิมพ์ใจ ศาทสิทธิ์ | ภริตา ก่วยเกียรติกุล | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Evolution of medical service on antiretroviral therapy for HIV infected persons and AIDS patients in Thailand : 1992-2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

95. Journal article
การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในจังหวัดเชียงราย.

by สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ | ประเสริฐ วันดี | ปรีชา แก้วคำปา | สวรินทร์ สินสมบูรณ์ทอง | เยาวลักษณ์ ไชยยานนท์ | พิษณุรักษ์ กันทวี | ธวัชชัย คีรีคามสุข | สุนทรีย์ สุรัตน์ | กตญชนรรณ รูปสูง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Holistic care pattern development for infected person in Chiang Rai Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

96. Journal article
Improvement of fat redistribution, insulin resistance and hepatic fatty infiltration in HIV-associated lipodystrophy syndrome by piolglitazone : a case report

by วิศิษฐ์ ประสิทธิศิริกุล | พงศ์อมร บุนนาค.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: การรักษาการกระจายตัวของไขมันที่ผิดปกติ, ภาวะดื้อต่ออินสุลินและภาวะไขมันสะสมที่ตับในผู้ป่วย HIV-associated lipodystrophy syndrome โดยการใช้ยา piolglitazone : รายงานผู้ป่วย 1 ราย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

97. Journal article
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ : กรณีศึกษาโครงการแม่แบบนำร่องการรักษาด้วยยาต้านไวัรสเอดส์สูตรสามชนิดพร้อมกันในรูปแบบจ่ายบางส่วนในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร.

by ชญาดา เพิ่มพรสกุล.

Source: วารสารสถาบันโรคทรวงอกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The factors which effect to the behavior of HIV/AIDS patients and their use of triple use type anti-retroviral drugs under the co-payment system..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

98. Journal article
ผลการรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by วิชัย โกสลาทิพย์.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Treatment of HIV/AIDS in children at Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

99. Journal article
การดื้อยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรคปอดของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปีพ.ศ. 2543-2544.

by วราวุฒิ บูรณวุฒิ | สว่าง แสงหิรัญวัฒนา | รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม | อุมาพร อุดมทรัพยากุล.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Resistance pattern in pulmonary tuberculosis among HIV patients in Ramathibodi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

100. Journal article
Preseptal cellulitis and lid necrosis caused by pseudamonas aeruginasa : a case report.

by ศุภพงษ์ ถิรคุณวิชชะ | ศิริพัช อุบลสิงห์ | กวิน สิริกวิน | กอบเกื้อ เลาหพจนารถ.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Preseptal cellulitis และหนังตาตายจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa : รายงานผู้ป่วย 1 ราย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

101. Journal article
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2546.

by นิภาพร อยู่เจริญกิจ | มาริริน สุภาพรูป.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The development of antiretrovirus service HIV infected/AIDS in Uttaradit..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

102. Journal article
โรคปอดอักเสบชุมชนเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และไม่ได้ติดเชื้อ HIV ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.

by อรรถวุฒิ ดีสมโชค | บัญชา สถิระพจน์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Acute hospitalized community-acquired pneumonia in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : comparison between HIV-positive and HIV-negative patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

103. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาสูตรผสมของ nevirapine, stavudine และ lamivudine ในเม็ดเลือดเดียวกัน (GPOvir) ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วรางคณา มั่นสกุล | เพชร รอดอารีย์ | นที มั่นสกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Effectiveness and side effects of therapy using a 3-drug antiretroviral tablet : nevirapine/stavudine/lamivudine (GPOvir) in HIV-infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

104. Journal article
การทำวิจัยสมุนไพรกับโรคเอดส์.

by สมบูรณ์ เกียรตินันทน์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

105. Journal article
สถานการณ์ปัญหายาต้านไวรัสเอดส์ที่จำเป็นต้องใช้มาตราการบังคับใช้สิทธิ.

by วิทยา กุลสมบูรณ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305