Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ARV miracle of life.

by เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Predictive factors of antiretroviral (ARV) drug adherence among people living with HIV/AIDS attending at Taksin Hospital, Bangkok, Thailand.

by Kanittha Chamroonsawasdi | Nittaya Insri | Supachai Pitikultang.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ปัจจัยคาดทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลมหาสารคาม.

by ศรีสุดา ทองบัวบาน.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: the, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Treatment outcome of antiretroviral therapy in HIV-infected and AIDS patients in Mahasarahkam Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ ของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านรีโทรไวรัส.

by จุฬา ช่วยเมือง | ประณีต ส่งวัฒนา | วิภา แซ่เซี้ย.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The effects of empowerment program on health practices of patients receiving AIDS antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบค่า CD4 ต่ำกว่า 200 cell/mm³ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เจริญสุข อัศวพิพิธ | นิภา อดุลยวัฒน์ | เบญจมาศ อดุยรัตน์ | นภัสสร ไวปุรินทะ | สมพร พงศ์ชู | วริศรา อุบลไทร | สมพร นรขุน | อัมพวา คุณยศยิ่ง | รจรินทร์ นิลสมัย | สว่าง ไชยศักดา | สุมนมาลย์ อุทยมกุล | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | สุทัศน์ โชตนะพันธ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Survival rate in HIV/AIDS patients who had CD4 count less than 200 cell/mm³ in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสสูตรยาประสิทธิภาพสูงต่อการกดปริมาณไวรัสในโรงพยาบาลนครพิงค์.

by ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ | สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors related to undetectable viral load after HAART in HIV-infected children in Nakornping Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี (HIV) จากแม่สู่ลูกโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย.

by ศิวะพร จึงพิชาญวณิชย์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Perinatal HIV transmission rate Phan Hospital, Chiang Rai Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี.

by อัจฉรา ฟองคำ | กุลวรา ดุษฎี | ผ่องศรี มะโนเพ็ญ | สุมาลี พฤกษากร | ภูษณ ปรีย์มาโนช | กิตติกา กาญจนรัตนากร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Efficacy and safety of polynucleotide for treatment HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การเปลี่ยนแปลงระดับ CD4 และ น้ำหนัก ของเด็กที่เข้ารับบริการโครงการยา้ต้านไวรัส กรณีศึกษาภาคใต้ตอนล่าง.

by นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Changing of CD4 level and body weight of children in ARV program in lower Southern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่โรงพยาบาลสูงเนิน.

by วีณา มงคลพร.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Treatment outcomes and adherence to antiretroviral therapy at Soongnoen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การประเิมินผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่เขต 9 ปี พ.ศ. 2546.

by สุวรรณี เที่ยงคืน | ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ | ภัทริกา สุริยะ | อุษนา กิตติประยูร | ชำนาญ มูลศรี.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Evaluation on HIV-infected patients and acquired immunodeficiency syndrome patients treated by antiretroiviral drug in Region 9, year 2003..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

by นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา | นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ | วิไล เฉลิมจันทร์ | วัฒนา อู่วาณิชย์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Existence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by เทียมใจ ตั้งเจริญไพศาล.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Pharmaceutical care in HIV-infected persons and AIDS patients in Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305