Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T version 5.5 โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.

by พิเชฎฐ์ จงเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The evaluation of quality treament and care for people infected with HIV / AIDS with program HIVQual-T version 5.5 in Rasisalai hospital, Sisalet province 2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | สุธิดา วรโชติธนัน | ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Antiretroviral care and treatment service for PLWHA under national health security program, Thailand for 2 years.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลสงขลา.

by กัลยา แซ่ชิต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of life among persons with HIV/AIDS receiving anti-retrovirus treatment in Songkhla hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร.

by ถนอมจิตต์ ดวนด่วน | กรุณา ลิ้มเจริญ | สถาบันบำราษนราดูร | กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of Life of HIV/ADS Patients reciving HAART at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การพัฒนาระบบการเตรียมการศึกษาระยะยาวและผลการศึกษากระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรัักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.

by เพชรศรี ศิรินิรันดร์ | ภัสสร ลิมานนท์ | สร้อยสอางค์ เศรษฐวานิช | วิภา ด่านธำรงกูล | รัตนา พันธ์พานิช | มานพ คณะโต | ประณีต ส่งวัฒนา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Preparation for long-tern study and results of study on service provision according to policy on care and treatment for prople living with HIV/AIDS..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี.

by สุรศักดิ์ เกษมศิริ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Quality evaluation of HIV/AIDS patients care service by HIVQUAL-T program, office of Disease Control and Prevention 7, Ubon Ratchatani..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบค่า CD4 ต่ำกว่า 200 cell/mm³ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เจริญสุข อัศวพิพิธ | นิภา อดุลยวัฒน์ | เบญจมาศ อดุยรัตน์ | นภัสสร ไวปุรินทะ | สมพร พงศ์ชู | วริศรา อุบลไทร | สมพร นรขุน | อัมพวา คุณยศยิ่ง | รจรินทร์ นิลสมัย | สว่าง ไชยศักดา | สุมนมาลย์ อุทยมกุล | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | สุทัศน์ โชตนะพันธ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Survival rate in HIV/AIDS patients who had CD4 count less than 200 cell/mm³ in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การประเมินสถานการณ์บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และนัยยะต่อนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของประเทศไทย.

by ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Situation review on voluntary counselling and testing : implication for Thailand policy on anti-retroviral therapies..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโดยมาตรการบังคับใช้สิทธิ : กรณีศึกษาการเข้าถึงยา Efavirenz ในโครงการ Access to Care.

by รักษวร ใจสะอาด.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Patients rights protection by using compulsory licensing : a case study for accessing Efavirenz in the Access to Care program.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา : การศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

by นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา | นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ | วิไล เฉลิมจันทร์ | วัฒนา อู่วาณิชย์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Existence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผลการสอนอย่างมีแบบแผนร่วมกับการใช้กลุ่มประคับประคองต่อการเพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์.

by พรทิพย์ ลีลาอนันตกุล | ประณีต ส่งวัฒนา | ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Effects of planned teaching complement with support group to enhance compliance in patients receiving antiretroviral therapy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น.

by พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ | วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ | โชคชัย วิลาชัย | มุยุรี เคนพรม.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Susceptibility patterns and MICs of mycobacterium tuberculosis from sputum in AIDS and non AIDS patients in Khon Kaen Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens-Johnson syndrome ในผู้ป่วยโรคเอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร.

by นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | รัชนู เจริญพักตร์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Stevens-Johnson syndrome in AIDS patients in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาสูตรผสมของ nevirapine, stavudine และ lamivudine ในเม็ดเลือดเดียวกัน (GPOvir) ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วรางคณา มั่นสกุล | เพชร รอดอารีย์ | นที มั่นสกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Effectiveness and side effects of therapy using a 3-drug antiretroviral tablet : nevirapine/stavudine/lamivudine (GPOvir) in HIV-infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การใช้สมุนไพรรักษาผู้ป่วยเอดส์และผู้ป้วยติดเชื้อเอชไอวีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า.

by ไชยสิทธิ์ กิรติเสวี | นิตยา ศุภศานต์ | ประเมิน นวลเทศ | วิริยา วิรานันท์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Other title: Effect of herbal treatment on AIDS and HIV infected patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305