Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสิทธิภาพของยาต้านวัณโรคต่อการป้องกันการป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลทดสอบทุเบอร์คุลินเป็นบวก : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตา.

by นงลักษณ์ เทศนา | อารี บุตรสอน | บุญทนากร พรมภักดี | นพดล พิมพ์จันทร์ | กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The effectiveness of anti-tuberculosis drugs for preventive therapy in tuberculin skin test positive individuals with HIV infection : a systematic reviews and meta-analysis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การติดเชื้อเอชไอวีกับโรคหัวใจและหลอดเลือด.

by พรชัย งามจรรยาภรณ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV infection with cardiovascular disease..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ภาวะแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ สถาบันบำราศนราดูร.

by วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล | พรชัย จิระชนากุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Severe adverse cutaneous drugs reactions in HIV infected patients at Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Management of febrile neutropenia.

by กาญจนา จันทร์สูง.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
เชื้อสาเหตุของ pyomyositis ในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร.

by บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Microbiological aspect of pyomyositis in HIV-infected patients of Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การยอมรับในการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by วิลาวรรณ สมทรง | ภาสกร อัครเสวี | บุญเชิด กลัดพ่วง.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: compliance to treatment of tuberculosis patients with HIV positive..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
Lung cancer in AIDS/HIV-infected patients : a report of two cases with the literature review

by เยาวเรศ วงศ์ศิวะวิลาส | เสาวณีย์ เย็นฤดี.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: โรคมะเร็งปอดในคนไข้ติเชื้อ เอดส์/เอชไอวี : รายงานผู้ป่วย 2 ราย พร้อมทั้งทบทวนบทความทางการแพทย์.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การเกิดผื่นแพ้ยาชนิด Stevens-Johnson syndrome ในผู้ป่วยโรคเอดส์ของสถาบันบำราศนราดูร.

by นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | รัชนู เจริญพักตร์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Stevens-Johnson syndrome in AIDS patients in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการรักษาวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่ติดเชื้อเอชไอวี, ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่.

by พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Treatment outcome between smear positive pulmonary TB with and without HIV infection..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Improvement of fat redistribution, insulin resistance and hepatic fatty infiltration in HIV-associated lipodystrophy syndrome by piolglitazone : a case report

by วิศิษฐ์ ประสิทธิศิริกุล | พงศ์อมร บุนนาค.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: การรักษาการกระจายตัวของไขมันที่ผิดปกติ, ภาวะดื้อต่ออินสุลินและภาวะไขมันสะสมที่ตับในผู้ป่วย HIV-associated lipodystrophy syndrome โดยการใช้ยา piolglitazone : รายงานผู้ป่วย 1 ราย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การดื้อยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรคปอดของโรงพยาบาลรามาธิบดี ปีพ.ศ. 2543-2544.

by วราวุฒิ บูรณวุฒิ | สว่าง แสงหิรัญวัฒนา | รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม | อุมาพร อุดมทรัพยากุล.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Resistance pattern in pulmonary tuberculosis among HIV patients in Ramathibodi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
Preseptal cellulitis and lid necrosis caused by pseudamonas aeruginasa : a case report.

by ศุภพงษ์ ถิรคุณวิชชะ | ศิริพัช อุบลสิงห์ | กวิน สิริกวิน | กอบเกื้อ เลาหพจนารถ.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: Preseptal cellulitis และหนังตาตายจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa : รายงานผู้ป่วย 1 ราย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
โรคปอดอักเสบชุมชนเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และไม่ได้ติดเชื้อ HIV ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.

by อรรถวุฒิ ดีสมโชค | บัญชา สถิระพจน์.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Acute hospitalized community-acquired pneumonia in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : comparison between HIV-positive and HIV-negative patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งตรวจพบรอยโรคที่มีลักษณะคล้ายก้อนในสมอง.

by พรภัทร ลิขิตธนสมบัติ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2545-2546 [2002-2003]Other title: Management of intracranial mass lesions in AIDS patients..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
Ocilar manifestation of HIV infection

by วิบูลย์ สิปิยารักษ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305