Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์.

by วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค | สุคนธา คงศีล | สุขุม เจียมตน | สมชาติ โตรักษา.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Cost-benefit analysis of antiretroviral therapy in Chiang Rai Regional Hospital.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ARV miracle of life.

by เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Two-year safety and tolerability study of enfuvertide use in salvage therapy of Thai HIV-1 experienced cases.

by Wisit Prasithsirikul | Mattana Hanvanich | Surapol Suwanagool | Winai Ratanasuwan | Thanomsak Anekthananon | Wichai Techasathit | Khuanchai Supparatpinyo | Asda Viphagool.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: การศึกษา 2 ปีด้านความปลอดภัยและการทนต่อยาเอนฟูเวอร์ไทด์ในผู้ป่วยเอชไอวีชาวไทยที่มีภาวะดื้อยาต้านไวรัส.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
Predictive factors of antiretroviral (ARV) drug adherence among people living with HIV/AIDS attending at Taksin Hospital, Bangkok, Thailand.

by Kanittha Chamroonsawasdi | Nittaya Insri | Supachai Pitikultang.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ปัจจัยคาดทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานคร.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลการรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส แบบ HAART โรงพยาบลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี.

by ณรงค์ ประกายรุ้งทอง.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Outcome of HAART in HIV-infected Children Phaya Yomraj Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
เขาเอาท่านมาขายกับผู้ป่วยติดเชื้อ เอชไอวี.

by ภาณุโชติ ทองยัง.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
อุบัติการณ์ของการเกิดพิษต่อไตในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ที่ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ ในโรงพยาบาลชลบุรี.

by เกศรินทร์ ชัยศิริ | จุรีรัตน์ บวรวัฒนนุวงศ์ | นารัต เกษตรทัต | ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Incidence of tenofovir-associated nephrotoxicity among HIV-infected patients at Chonburi Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสร้างวินัยในการกินยาต้านไวรัสของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโครงการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลกำแพงเพชร.

by จารุพรรณ ตันอารีย์ | ปาริชาต เรืองชัยศิวเวท | วรรณธานี คล้ายทอง | วัฒนนิตย์ สุขโข.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการรักษาวัณโรคและวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2549-เมษายน 2551.

by กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด | จรรยา ด่านยุทธพลชัย | พิเชฐ บัญญัติ | สุพร กาวินำ.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Outcome of TB treatment along Thai-Burma border, Tak province during May 2006-April 2008.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลมหาสารคาม.

by ศรีสุดา ทองบัวบาน.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: the, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Treatment outcome of antiretroviral therapy in HIV-infected and AIDS patients in Mahasarahkam Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านไวรัสของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้รับประทานยาต้านไวรัสในประเทศไทย.

by สุรพล เกาะเรียนอุดม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Surveillance of HIV-1 Antiretroviral Drug Resistant Strains in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเด็ก โรงพยาบาลลพบุรี.

by สมจิตร ภัทรธนวดี.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Outcome measurement of antiretroviral drug in HIV-infected children at Lopburi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การพัฒนาระบบการเตรียมการศึกษาระยะยาวและผลการศึกษากระบวนการให้บริการตามนโยบายดูแลรัักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.

by เพชรศรี ศิรินิรันดร์ | ภัสสร ลิมานนท์ | สร้อยสอางค์ เศรษฐวานิช | วิภา ด่านธำรงกูล | รัตนา พันธ์พานิช | มานพ คณะโต | ประณีต ส่งวัฒนา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Preparation for long-tern study and results of study on service provision according to policy on care and treatment for prople living with HIV/AIDS..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การประเมินผลการรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยา GPO vir ในโรงพยาบาลชัยนาท.

by นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Evaluation of GPOvir treatment in HIV-infected and AIDS patients in Chai Nat Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี.

by สุรศักดิ์ เกษมศิริ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Quality evaluation of HIV/AIDS patients care service by HIVQUAL-T program, office of Disease Control and Prevention 7, Ubon Ratchatani..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305