Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

by นิรัชรา สาแล๊ะ | กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การมีส่วนช่วยของบิดามารดาในการกินยาต้านไวรัสของบุตรวัยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี.

by จิราพร เกศพิชญวัฒนา | สุวิณี วิวัฒน์วานิช | จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Parents' assistance in anti-retroviral therapy adherence of HIV/AIDS adult child.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ.2551.

by ศรินยา พงศ์พันธุ์ | จุฑามาศ สินประจักษ์ผล | เฉวตรสรร นามวาท | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: HIV incident using the IgG capture BED Enzyme immunoassay in Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.

by อุษา โถหินัง.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Hospital care cost anlysis of patients with AIDS in Chiangrai Regional Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลสงขลา.

by กัลยา แซ่ชิต.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of life among persons with HIV/AIDS receiving anti-retrovirus treatment in Songkhla hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การศึกษาการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวียาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบประกันสุขภาพ 4 เดือน.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | จิตรา อ่อนน้อม | สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม | เพลินพิศ พรหมมะลิ | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | วิภา ภาวนาภรณ์ | สุวนีย์ ใหม่สุวรรณ | นภาพร วิบูลยานนท์ | ดวงกมล หาทวี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร.

by ถนอมจิตต์ ดวนด่วน | กรุณา ลิ้มเจริญ | สถาบันบำราษนราดูร | กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Quality of Life of HIV/ADS Patients reciving HAART at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การรับรู้และลักษณะการจ่ายยาในอาการไม่สบายในช่องท้องส่วนบน ของผู้จ่ายยาในร้านยาแผนปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.

by วรรณวิไล เลาลัคนา | นฤมล เจริญศิริพรกุล | สุภาวดี ดาวดี.

Source: วารสารวิจัย มข.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Perception and dispensing pattern for dyspepsia at drug stores in Khon Kaen province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
ระยะเวลาการมีชีวิตรอดของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ตรวจพบค่า CD4 ต่ำกว่า 200 cell/mm³ ในสถาบันบำราศนราดูร.

by เจริญสุข อัศวพิพิธ | นิภา อดุลยวัฒน์ | เบญจมาศ อดุยรัตน์ | นภัสสร ไวปุรินทะ | สมพร พงศ์ชู | วริศรา อุบลไทร | สมพร นรขุน | อัมพวา คุณยศยิ่ง | รจรินทร์ นิลสมัย | สว่าง ไชยศักดา | สุมนมาลย์ อุทยมกุล | ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ | นิภาวรรณ ธนาจันทาภรณ์ | สุทัศน์ โชตนะพันธ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Survival rate in HIV/AIDS patients who had CD4 count less than 200 cell/mm³ in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสสูตรยาประสิทธิภาพสูงต่อการกดปริมาณไวรัสในโรงพยาบาลนครพิงค์.

by ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ | สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors related to undetectable viral load after HAART in HIV-infected children in Nakornping Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดชัยนาท.

by รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Factors affecting decision to access to antiretroviral therapy of people with HIV/AIDS in Chainat Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การประเมินสถานการณ์บริการปรึกษาเรื่องเอดส์และนัยยะต่อนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของประเทศไทย.

by ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Situation review on voluntary counselling and testing : implication for Thailand policy on anti-retroviral therapies..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การศึกษาผลข้างเคียงของการใช้ยา nevirapine ในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูร.

by ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Adverse effect of nevirapine in HIV children in Bamrasnaradura Institute..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอ็ชไอวีจากมารดาสู่ทารก ในพื้นที่ศึกษานำร่อง 8 จังหวัด พ.ศ. 2542-2545.

by กีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | นิรมล รัตนสุพร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: HIV transmission rate from mother-to-child, 1999-2002 in eight provinces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305