Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร.

by สุกัญญา เพ็ชรสันทัด.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors associated with post dental extration complications in HIV-infected patients in Bamrasnaradura infectious diseases institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ความชุกของเชื้อเอชไอวีดื้อยาปฐมภูมิในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ของสถาบันบำราศนราดูร.

by วิโรจน์ หมั่นคติธรรม | อรุณ เหลืองนิยมกุล | วีรวัฒน์ มโนสุทธิ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Prevalence of primary HIV-1 drug resistance among patients with HIV-1 Infection/AIDS in Bamrasnaradura infectious disease institute.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อเอ็ชไอวีดื้อยาต้านไวรัสระดับชาติ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | สัญชัย ชาสมบัติ | อัจฉรา ธีระรัตน์กุล | พรทิพย์ ยุกตานนท์ | นันทวัน แก้วพูลศรี | กัญจนกร โภคะสวัสดิ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Development of guideline for national HIV drug resistance surveillance programme.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
สธ. ผลงานวิจัยก้าวหน้า "สูตรยาต้านไวรัสเอดส์"

by ชลน่าน ศรีแก้ว | พรเทพ ศิริวนารังสรรค์.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
การรับรู้ของผู้ดูแลต่อสภาพปัญหาและการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีกรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี.

by นุชจรีย์ แสนประสาท | สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล | อาจารี สุริยขันธ์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Perception of caregiver about the problem recognition and disclosure of children with HIV infection (case study) in community hospital, Udonthani.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่.

by พุฒิพงศ์ มากมาย | พักตร์วิภา สุวรรณพรหม | เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ | หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ความรู้ พฤติกรรมเสี่ยงและความคิดเห็นต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โครงการนำร่องภาคใต้ตอนล่าง.

by ราตรี ศิริศรีตรีรักษ์ | นวลตา อาภาคัพภะกุล | หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ | นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowldge on risk behavior and opinion on HIV/AIDS infection among the students and teachers in the school for the deaf, a pilot study in lower Southen of Thailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การยอมรับและการเปิดเผยผลเอ็ชไอวีบิดา-มารดาแก่บุตร.

by ขนิษฐา ผุสดี | สุรีย์ กาญจนวงศ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Self acceptance and parental HIV disclosure to children.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

by เพลินจันทร์ เรืองวิรุฬ.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The HIV risk behavior among grade 11 students in Uttaradit province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Plasmablastic Lymphoma in patient with HIV infection.

by ณัฐติยา เตียวตระกูล | ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
คุณภาพบริการคลินิกยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.

by อรุณวรรณ วัฒนพงศ์ชาติ | บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลของการควบคุมโภชนาการต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านสูตรโลนินาเวียร์/ริโทนาเวียร์.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | ลัดดาวัลน์ กลิ่นมาลัย | เจริญสุข อัศวพิพิธ | รัชนู เจริญพักตร์ | สมถวิล อัมพรอารีกุล | นภา จิระคุณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Diet and dyslipdemia in HIV infected pediatric patients who received lopinavir/ritonavir (LPV/r).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
กลุ่มแรงงาน ชายรักชายและผู้อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงเอดส์อีกหรือ?

by ชานนท์ โกมลมาลย์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T version 5.5 โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.

by พิเชฎฐ์ จงเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The evaluation of quality treament and care for people infected with HIV / AIDS with program HIVQual-T version 5.5 in Rasisalai hospital, Sisalet province 2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ประสบการณ์การกินยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอของอาสาสมัครวัยรุ่นชายที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี : กรณีศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์แห่งผนึ่งในกรุงเทพมหานคร.

by พีระพร แก้วอ่อน | มัลลิกา มัติโก.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Experience on poor adthernce of HIV-infacted male volunteer : a case study of the HIV clinical research project in Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305