Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
Comparison of rate assessment between resting heart rate and 24-hour Holter monitoring in patients with chronic atrial fibrillation.

by Akanis Srisukwattana | Rungroj Krittayaphong.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วแบบเรื้อรังโดยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและการวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องบันทึกหัวใจ 24 ชั่วโมง.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

122. Journal article
A comparison of outcomes between percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass surgery in octogenarian patients.

by Nuntaporn Wongcharoenkiat | Damrus Tresukosol | Pansak Laksanabunsong | Suthipol Udompunturak.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: การศึกษาย้อนหลังเปรียบเทียบระหว่างการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนกับการผ่าตัดต่อทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยอายุมากกว่า 80 ปี.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

123. Journal article
การรักษาต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลันโดยวิธี anterior chamber tapping และ laser iridoplasty.

by ไชยวัฒน์ วงศ์เยาวรักษ์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Treatment of acute angle closure glaucoma by anterior chamber tapping and laser iridoplasty..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

124. Journal article
การรักษาติ่งเนื้อสะดือทารกด้วยเกลือ.

by วราภรณ์ เตชะเสนา.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Common salt treatment for umbilical gtanuloma..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

125. Journal article
อุบัติการณ์ สาเหตุการป้องกันการเกิดภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่.

by มารศรี ชัยวรวิทย์กุล.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Incidence, Etiology and prevention of cleft lip and/or palate.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

126. Journal article
การติดตามผู้ป่วยใหม่ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่มารักษาต่อเนื่อง : การศึกษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมุทรปราการ.

by ณัฐพล จงสุขวรากุล.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Follow-up study of new visited psychiatric patients and factors associated with drop-out from psychiatric treatment: a study at psychiatric clinic, Samutprakan hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

127. Journal article
ผลของการควบคุมโภชนาการต่อระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านสูตรโลนินาเวียร์/ริโทนาเวียร์.

by วิศัลย์ มูลศาสตร์ | ลัดดาวัลน์ กลิ่นมาลัย | เจริญสุข อัศวพิพิธ | รัชนู เจริญพักตร์ | สมถวิล อัมพรอารีกุล | นภา จิระคุณ.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Diet and dyslipdemia in HIV infected pediatric patients who received lopinavir/ritonavir (LPV/r).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

128. Journal article
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย non-Hodgkin lymhoma ที่กลับซ้ำหรือดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด eshap ที่ไม่ได้รับการรักษาต่อด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงยาบาลมหาราชเชียงใหม่.

by จันทร์จิรา จิตรักนที | ลลิตา นรเศรษฐ์ธาตา | อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ | เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง | ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา | วีระศักดิ์ นาวารวงศ์.

Source: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The efficacy of ESHAP without stem cell transplantation as a salvage therapy for relapsed or refractory non-hodgkin lymphoma : a single centre experience from.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

129. Journal article
การศึกษาการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันด้วยวิธี Enzyme digestion เปรียบเทียบกับวิธี Expansion outgrowth และการจำแนกคุณสมบัติเฉพาะเซลล์ต้นกำเนิด.

by วิทยา ยินดีเดช | กฤษณพงศ์ มโนธรรม | ดวงดาว พลอยประเสริฐ | ดนัย แก้วกำเนิด | สุปรีชา ฉัตรทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison and characteristic of dental pulp stem cells obtained from enzyme digestion and expansion outgrowth method..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

130. Journal article
เมื่อความจำถูก Delete.

by พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

131. Journal article
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการเข้าเผือก.

by สมประสงค์ เอี่ยมกลาง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effects of the education program on health promoting behaviors in patients with fractured lower extremities receiving casting.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

132. Journal article
ผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี.

by จิรภา พิจารณ์จันทร์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of the health promotion program on eating behavior and quality of life for hypertension patients at Phen hospital, Amphur Phen, Udorn Thani I province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

133. Journal article
Remission rate of atypical antipsychotic treatment of bipolar depression : experience at Srinagarind Hospital, Northeast Thailand.

by Kusalaporn Wongniyom | Poonsri Rangseekajee.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: อัตราการสงบของ bipolar depression จากการรักษาโดยยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

134. Journal article
การรักษาด้วยยาและบำบัดในจิตเวชปฏิบัติยุคปัจจุบัน.

by ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Medications and psychotherapies in current clinical psychiatric practice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

135. Journal article
Optimal management of novel therapy side effects.

by โกสินทร์ วิระษร.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305