Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม.

by เพชรัตน์ เขตกระโทก | จิราพร เกศพิชญวัฒนา.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of diabetic foot ulcer protection motivation program on foot care behaviors of diabetic peripheral neuropathy in diabetes elderly patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผลการพัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี.

by นารี แซ่อึ้ง.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Outcomes of developmentary referral and care systems of acute ST elvation myocardial infarction (STEMI) pateints in Udonthani province network.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การติดตามผู้ป่วยใหม่ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่มารักษาต่อเนื่อง : การศึกษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมุทรปราการ.

by ณัฐพล จงสุขวรากุล.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Follow-up study of new visited psychiatric patients and factors associated with drop-out from psychiatric treatment: a study at psychiatric clinic, Samutprakan hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี.

by จิรภา พิจารณ์จันทร์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of the health promotion program on eating behavior and quality of life for hypertension patients at Phen hospital, Amphur Phen, Udorn Thani I province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การรักษาด้วยยาและบำบัดในจิตเวชปฏิบัติยุคปัจจุบัน.

by ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Medications and psychotherapies in current clinical psychiatric practice.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T version 5.5 โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.

by พิเชฎฐ์ จงเจริญ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: The evaluation of quality treament and care for people infected with HIV / AIDS with program HIVQual-T version 5.5 in Rasisalai hospital, Sisalet province 2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม.

by สุภาภรณ์ บุณโยทยาน | ฉวีวรรณ ธงชัย | มยุลี สำราญญาติ.

Source: วารสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effectivesess of implementing clinical practice guildelines for pain management among critically ill patients in surgical care unit.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ปัญหาเลือดออกผิดปกติที่พบบ่อยในห้องตรวจผู้ป่วยนอก.

by กาญจนา จันทร์สูง.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอ็ชไอวีด้วยยาต้านไวรัสภายหลังเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 ปี.

by ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน | สุธิดา วรโชติธนัน | ชญาภา ไตรวิชญ์สกุล | วาสนา นิ่มวรพันธุ์ | กฤตยา โยธาประเสริฐ | จิตรา อ่อนน้อม.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Other title: Antiretroviral care and treatment service for PLWHA under national health security program, Thailand for 2 years.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลของการนวดแผนไทยและการประคบร้อนต่อระดับความปวดและความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย.

by พรทิพย์ เอี่ยมเอก | วันเพ็ญ สุขส่ง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effect of thsi massage and hot compress on labour pain and patient's satisfaction on deliverly at Queen Savang Vadhana Memorial hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ผ่อนหนักให้เป็นเบา ยามให้คีโม.

by กองบรรณาธิการ (Health Today).

Source: Health TodayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2.

by สุรวิทย์ ศักดานุภาพ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Effect of foot reflexology on blood sugar level of patients with type 2 diabetes.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
การจัดการตนเองของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง.

by สุธาสินี วีระเดชะ | สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Self-management of end-srage renal disease patients receiving continuous ambulatory peritoneal diaysis.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี.

by สมชาย ไวทิตานันท์.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The effect of family psychoeducation program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients in community Somdejprapiya Maharachrommaneeyaket Hospital, Kanchanaburi.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
Attainment of American Diabetes Association clinical practice recommendations in 722 Thai type 2 diabetes patients.

by Apiradee Sriwijitkamol | Yuwarat Moungngern | Sathit Vannaseang.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยตามแนวทางการรักษาเบาหวานของสมาพันธ์เบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305