Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประสิทธิผลโปแกรมการเลิกบุหรี่และการเปรียบเทียบน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ.

by เดชา มีสุข.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effetiveness of smoking quitting program and comparison pf body weight and blood sugar level of diabetic patients who successful quit smoking.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม.

by เพชรัตน์ เขตกระโทก | จิราพร เกศพิชญวัฒนา.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of diabetic foot ulcer protection motivation program on foot care behaviors of diabetic peripheral neuropathy in diabetes elderly patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
Smart protection คุมน้ำหนักก่อนเป็นเบาหวาน.

by พรรณรวี ชัยอิ่นคำ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่วินิจฉัยได้ก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์.

by พุทธวรรณ ทีฆสกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Pregnacy outcomes in gestional diabetes mellitus diagnosed before 24 weeks gestational age.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ประสิทธิผลการถวายความรู้เรื่องการฉันภัตตาหารโรคเบาหวานแก่พระภิกษุผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลสงฆ์.

by ณัฐกนก สุจิตวนิช | จารุวรรณ บัวศรี | มธุรส ตันติเวสส | ศิรินภา ลีลายุวัฒนกุล | อาภร คชนันทน์ | พรรัศมิ์ จินตฤทธิ์.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectiveness of diabitic mellitus diet-counseling monks with type 2 diabetes mellitus in priest gospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2.

by สุรวิทย์ ศักดานุภาพ.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Effect of foot reflexology on blood sugar level of patients with type 2 diabetes.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการป้องกันความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเสี่ยงระดับ 1 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี.

by นพพร จันทเสมา | อัมพรพรรณ ธีราบุตร.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The development of clinical pratice guideline for prevention risk foot ulcers in older person with type 2 diabetes mellitus in clinic of Nonghan district hospital Udonthani province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การเลือกแนวทางการรักษาโรคเบาหวานในภาวะต่างๆ.

by ธงชัย ประฏิภาณวัตร.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นเบาหวานกับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2.

by เกศศิริ วงษ์คงคำ | อรพรรณ โตสิงห์ | เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ | Riegel, Barbara | เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ | ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Relationship between diabetic duration and the severity of peripheral arterial disease among Thai patients with type-2 diabetes..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา.

by อรสิริณ กิจดาวรุ่ง | ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์ | ชื่นฤทัย ยี่เขียน.

Source: วารสารจักษุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy in diabetic patients in queen Sawang Wattana memorial hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
Attainment of American Diabetes Association clinical practice recommendations in 722 Thai type 2 diabetes patients.

by Apiradee Sriwijitkamol | Yuwarat Moungngern | Sathit Vannaseang.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยตามแนวทางการรักษาเบาหวานของสมาพันธ์เบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลราชพิพัฒน์.

by ภูริทัต แสงทองพานิชกุล.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Quality of care for diabetic patients in diabets clinic of Ratchaphiphat hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ระดับฮีโมโกลบินเอวัณซีในผู้ป่วยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียซึ่งไม่ได้เป็นเบาหวาน.

by เอกอมร เทพพรหม | พีระพล วอง | สุชิลา ศรีทิพยวรรณ.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Hemoglobin A levels in nondiabetes thalassemia traits.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความชุก ความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงของความผิดปรกติของเท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ดรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.

by บุปผา ลาภทวี | วริยา วชิราวัธน์ | ทิพาพร ธาระวานิช.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The prevalence, severity and risk factors of foot abnormalities.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
วิธีการป้องกันและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวาน.

by ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย.

Source: อายุรศาสตร์อีสานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305