Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบุกเบิกเรื่องสปา.

by กิตติพงศ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

Source: ความรู้คือประทีปMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
การดำเนินการโครงการศิลปะบำบัดสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และทัณฑสถานเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

by ศิริพร ปั้นอินทร์.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ประสิทธิผลโปแกรมการเลิกบุหรี่และการเปรียบเทียบน้ำหนักตัวและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ.

by เดชา มีสุข.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effetiveness of smoking quitting program and comparison pf body weight and blood sugar level of diabetic patients who successful quit smoking.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
"อยู่กับความรุนแรง" ความรุนแรงในพื้นที่ทางโลกย์ของมลายูมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้.

by ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
การต่อกระดูกโบราณ.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
การประทับตราเวลา : ความจำเป็นในการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

by พรชัย นพประโคน.

Source: Thai journal of science and technologyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Time stamping : a necessity for E-commerce service and legal validity under electronic transactions act B.E. 2001.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

7. Journal article
ดูแล&ป้องกันข้อป่วยด้วยแพทย์แผนไทย.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การวัดคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ประเทศไทย.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ศรีลัย เรืองชัย | ชื่นกมล เสถบุตร | กาญจนา ฟักทองคำ | วิภา ภาวนาภรณ์.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Quality measurement of HIV care service for people living with HIV and AIDS inThailand.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
แพทย์พื้นบ้านไทยรักษาข้อไหล่ติด.

by น้องนิล.

Source: สมุนไพรเพื่อสุขภาพMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
ผลของการนวดแผนไทยและการประคบร้อนต่อระดับความปวดและความพึงพอใจของหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย.

by พรทิพย์ เอี่ยมเอก | วันเพ็ญ สุขส่ง.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effect of thsi massage and hot compress on labour pain and patient's satisfaction on deliverly at Queen Savang Vadhana Memorial hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
สมหมาย ทองประเสริฐ หมอเทวดา!...ผู้พลิกชะตาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
ฝ่าวิกฤติตาติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลขอนแก่น.

by พิมพ์วรา อัครเธียรสิน | วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ | วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Crisis management of post operative cataract endophthalmitis, Khon Kaen Hospital.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส.

by นิรัชรา สาแล๊ะ | กิตติกร นิลมานัต | วิภาวี คงอินทร์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: The experience of Thai muslim women with HIV/AIDS receiving antiretroviral drug.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
รู้จักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: No items available :

15. Journal article
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อการดูแลตนเองและการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคจิตเภทโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่.

by ทิพศมัย ทายะรังษี | จีระพรรณ สุริยงค์ | พิมพาภรณ์ แก้วมา.

Source: วารสารสวนปรุงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Effect of psychoeducation program on self-care and hospital readmission of patients with schizophrenia at SuanPrung psychiatric hospital, Chiang Mai province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305