Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
การเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กร SUARAM ในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงของมาเลเซีย ค.ศ.1989-2009.

by อภิเชษฐ กาญจนดิฐ.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

62. Journal article
ทิศทางประเทศไทยรัฐบาลหน้าต้องทำอะไร.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

63. Journal article
การอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา มิติด้านบวกและลบต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย.

by เสนีย์ คำสุข.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

64. Journal article
ตรวจรายชื่อตำแหน่งแห่งอำนาจ.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น).

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (4) :

65. Journal article
ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

66. Journal article
บทวิเคราะห์บางประการต่อเหตุการณ์ 3/11 ในญี่ปุ่น.

by สกุลกร ยาไทย.

Source: Japan watch projectMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

67. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคห้าสิบห้า.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

68. Journal article
การเมืองวุ่น ลดเครดิตตราสารหนี้ ระยะยาวสกุลเงินบาท.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

69. Journal article
เชลยศึก ราชปรารถ.

by มานพ ทิพย์โอสถ.

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

70. Journal article
ภาพที่เห็นกับตา ในวัดปทุมฯ

by พรรณี อมรวิพุธพนิช.

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

71. Journal article
วินาทีปิดฉากราชประสงค์ ระเบิด-กระสุน ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้.

by กองบรรณาธิการ (ราชดำเนิน).

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

72. Journal article
การแข่งขันทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน.

by อโณทัย วัฒนาพร.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

73. Journal article
บริบทขิงการเสนอผังขบวนการล้มเจ้าโดย ศอฉ.

by ประวิตร โรจนพฤกษ์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

74. Journal article
ว่าด้วย พ่อและกฎของพ่อ: "ปิตุมาต" ในฐานะอาชญากรรมที่จำเป็น.

by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

75. Journal article
ปรัชญาแก้วิกฤติเศรษฐกิจเอาตัวรอดวันนี้ ต้องได้ดีวันหน้า.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305