Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
ความบาดหมาง จีน-อังกฤษ เกี่ยวกับฮ่องกง

by สุเรษฐ บัวชาติ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

32. Journal article
ฮ่องกง สหรัฐกับอังกฤษ

by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

33. Journal article
เมื่อจิงโจ้โล้สิงโต

by ทรงพล อวัยวานนท์.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

34. Journal article
อิสรภาพ ฮ่องกง ยังมืด จีน-อังกฤษ..เจรจา ยืดเยื้อ !

by สุพิน ลักษณ์นารากุล.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

35. Journal article
จีน-อังกฤษ กับอนาคตของฮ่องกง?

by เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

36. Journal article
จีน-อังกฤษ ยังทะเลาะกันไม่จบเรื่องฮ่องกง

by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

37. Journal article
ฮ่องกง เดิมพันศักดิ์ศรีอังกฤษ-จีน

by พูนทรัพย์ วัธนวงส์ศิริ.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

38. Journal article
จากแฟ้มนักวิจัย : จากอินเดียออฟฟิซ เอกสารใหม่เกี่ยวข้องกับไทยสู่เมืองไทย.

by วารุณี โอสถารมย์.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535-2536 [1992-1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

39. Journal article
โครงสร้างอำนาจและการเมืองในอ่าวเปอร์เซีย

by กิติมา อมรทัต.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

40. Journal article
จักรวรรดินิยมกับการปกครองของอังกฤษในมลายู

by ชัยโชค จุลศิริวงศ์.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2526 [1983]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

41. Journal article
อังกฤษ กับ องค์การตลาดร่วม

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2518 [1975]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

42. Journal article
ข่าวสดวันเกิดเหตุ 160 ปี เบื้องหลัง "สงครามฝิ่น" (ตอนที่ 1) ฝรั่งล่วงหน้าจีน 1 ก้าวเสมอ.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

43. Journal article
ข่าวสดวันเกิดเหตุ 160 ปี เบื้องหลัง "สงครามฝิ่น" (ตอนที่ 2) เซอร์จอห์น เบาริ่ง ผู้ร้ายหรือผู้ดี?.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2564 [2021]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

44. Journal article
หม่อมราโชทัยตื่นของประหลาดใน "นิราศลอนดอน".

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2561 [2018]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

45. Journal article
ถ้าไม่ทำสิ่งต่อไปนี้...สยามคงถูกอังกฤษถล่มไปแล้วตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4.

by ไกรฤกษ์ นานา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305