Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
อาเซม 6 : น้ำนิ่งไหลลึก... แต่จะไหลไปทางไหน.

by ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต.

Source: วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2550 [2007]Other title: ASEM 6 : still water runs deep...but where it heads ?.Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

137. Journal article
วิกฤติการณ์อ่าวไทย ร.ศ. 112.

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

138. Journal article
ไทยกับสหภาพโซเวียตสถาปนาการทูตกัน ก่อนหรือหลังสงครามโลก?

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

139. Journal article
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช "ส่ง"คำประกาศสงครามให้สหรัฐอเมริกา.

by ศรศักร ชูสวัสดิ์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

140. Journal article
พระตะบอง กับร่องรอยสยาม.

by วิชชุ เวชชาชีวะ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

141. Journal article
เรื่องยุ่ง ๆ เมื่อสยามไปฉลองร้อยปีลุงแซม.

by วิลาส นิรันดร์สุขศิริ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

142. Journal article
การประสานประโยชน์ของรัสเซียที่มีต่ออิสราเอล ปาเลสไตน์ และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

by อกนิษฐ์ ปัทมินทร.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

143. Journal article
โลกในยุคหลังเหตุการณ์ 11 กันยาฯ และปัญหาการก่อการร้ายสากล.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

144. Journal article
ความสัมพันธ์ ไทย-จีน สามทศวรรษ : บทเรียนสำหรับอนาคต.

by สุรชัย ศิริไกร.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

145. Journal article
วาทกรรมเรื่อง "ชาติไทย" ของปัญญาชนหัวก้าวหน้าระหว่าง พ.ศ. 2490 - 2505.

by โสภา ชานะมูล.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

146. Journal article
ความสัมพันธ์อยุธยา - ราชวงศ์หมิงในระบบบรรณาการ (ตอน 1-2)

by ปิยดา ชลวร.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

147. Journal article
เปิดประตูการค้าลุ่มน้ำโขงตอนบน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

148. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างพระประมุขไทยและพระประมุขญี่ปุ่น

by ยุพา คลังสุวรรณ์ | กรรณิการ์ โกยตัน.

Source: ญี่ปุ่นศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

149. Journal article
วิกฤตเลบานอนและการมาถึงของฮัซซัน นัศรุลลอฮ์

by จรัญ มะลูลีม.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

150. Journal article
บทบาทสหรัฐอเมริกาต่อการสร้างสันติภาพระหว่างอาหรับกับอิสราเอล

by อับดุลรอนิง สือแต.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305