Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
การฟื้นฟูเมืองฮิโรชิมา สู่เมืองแห่งสันติภาพ.

by ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

122. Journal article
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

123. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2554.

by สมจินต์ เปล่งขำ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

124. Journal article
ทิศทางการลงในปี 2553 ปรับพอร์ตรับภาวะผันผวน.

by ไพบูลย์ นลินทรางกูร.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

125. Journal article
เงินเฟ้อปี 2553 อาจเพิ่มขึ้น 3.0-4.0% จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

126. Journal article
เอาตัวเลขมาวางกลยุทธ์ทำธุรกิจ.

by ธานี ลิมปนารมณ์.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

127. Journal article
ปี 2553 เอสเอ็มอีทะยาน? ฝากผีฝากไข้กับเศรษฐกิจโลก.

by ยุทธศักดิ์ สุภสร.

Source: Make MoneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

128. Journal article
หลากความคิด หลายธุรกิจ...กับปัญหาและปัจจัยเสี่ยง เศรษฐกิจไทย.

Source: นักธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

129. Journal article
จับตาเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก.

by ไพบูลย์ นลินทรางกูร.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

130. Journal article
สภาพคล่องแบงก์พาณิชย์ ปี 2553 อยู่ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ไทยแลนด์ อินชัวรันส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (2) :

131. Journal article
เกษตร-ส่งออก-ท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ... หนุนจีดีพีปี 2553 โต 3-4%

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

132. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สาธิต รังคสิริ "เศรษฐกิจไทยปี 2553 กับบทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)"

by สาธิต รังคสิริ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

133. Journal article
การประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2552 และ 2553.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

134. Journal article
เศรษฐกิจไทยรายไตรมาส "เศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน 2552 และทิศทางปี 2553"

by กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณ.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

135. Journal article
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น อาจกดดันการบริโภคปี 2553.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305