Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
226. Journal article
งบปี 2554 ทุ่มเพื่อการขนส่ง 8.6 หมื่นล้าน งบท้องถิ่น 4.3 แสนล้าน ผูกพัน 1.3 แสนล้าน.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

227. Journal article
ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553-2554.

by สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

228. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย/โอกาสทางการค้าของไทย ปี 53-54.

by จิราภรณ์ ตุลยานนท์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

229. Journal article
ผลกระทบทางเศรษฐกิจกรณีมาบตาพุด.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

230. Journal article
เศรษฐกิจไทย...เมื่อเครื่องยนต์ส่งออกเริ่มขับเคลื่อน.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

231. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคที่ห้าสิบสอง.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

232. Journal article
ตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม 2553...แม้ชะลอลง แต่คาดว่าอัตราการเติบโตที่ 6% ในไตรมาสแรกยังเป็นไปได้.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

233. Journal article
ธุรกิจไทยในยุคสองก๊ก.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

234. Journal article
ไม้ล้ม อย่าข้าม.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

235. Journal article
แผนการช่วยเหลือกรีซของยูโรโซน ... เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

236. Journal article
คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโสสคร. ณ นครนิวยอร์ก เผย...เศรษฐกิจสหรัฐฯปี 2553 ยังไม่ใช่ปีที่น่าอภิรมย์.

by ชัยณรงค์ วิเศษสินธุ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

237. Journal article
เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดญี่ปุ่นในปี 2553 ส่อแววฟื้นตัว.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

238. Journal article
สีลม-ราชประสงค์ดินแดนมิคสัญญีใจกลางกรุงเทพฯ

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

239. Journal article
ปัจจัยชี้นำการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ.

by อาสา อินทรวิชัย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

240. Journal article
ชะเง้อมองข้างบ้าน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305