Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ...ตอกย้ำภาวะเสี่ยงของเศรษฐกิจไทย.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2547 กับผลกระทบต่อภาคการเงิน

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทยปี 45ฝากความหวังไว้กับ มาตรการกระตุ้นการเศรษฐกิจของรัฐบาล.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ครึ่งปีหลัง 2544 วังเวง ผลกระทบเศรษฐกิจไทย.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เศรษฐกิจสิงคโปร์ทรุด สัญญาณอันตรายเศรษฐกิจไทย โดย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
วินาศกรรมสหรัฐฯ : ผลดี-ผลเสียต่อธุรกิจไทย

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
สหรัฐฯลดดอกเบี้ย : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

8. Journal article
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลยังคงต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผล.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

9. Journal article
เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตปี 2540.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ชี้ชัดเศรษฐกิจไทยถึงยุคชะลอตัว.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

11. Journal article
เศรษฐกิจสหรัฐฯ พาหะวิกฤตเอเชียรอบสอง?

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ปี 42 เศรษฐกิจจีน : พิสูจน์ความแกร่ง-ต้านแรงลดค่าเงิน โดย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

13. Journal article
ทิศทางเศรษฐกิจและการเงินไทยปี 2543.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

14. Journal article
ตราสารธุรกิจไทยในต่างประเทศอิงเสถียรภาพบาท.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

15. Journal article
ยุทธศาสตร์ "Thailand plus 4" โอกาสทองของไทยเชื่อมโยง CLMV.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305