Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ก่อสร้างไทยเข้มแข็งเส้นชัยสถาบันการก่อสร้าง.

by จักรพร อุ่นจิตต์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
หนี้ยุโรปกดดันอาเซียนแจ้งเกิดช้า.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
บทบาทของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by กองบรรณาธิการ (For Quality).

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
เกมสั้น ปชป. ปั่นหุ้น-เทขายอยู่ยาว 4 ปี

by ทีมงานอาทิตย์รายสัปดาห์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
โอกาสทอง ของถูก เกลื่อน ต่างชาติรุกควบกิจการในเอเชีย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
คลินตันส่งสารถึงนายกฯ ชวน โด๊ปยาหอมไทย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
อาเซียนกับการก่อตัวของรัฐภูมิภาค

by สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เปิดวิชัน ลี กวน ยู มหัศจรรย์แห่งเอเชีย ไม่สิ้นมนต์ขลัง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เลิกใช้ดอลล่าร์ เงินสกุลอาเซียน ค้ากันเองก็ได้

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
แนะวิธีฟื้นเอเชียเน้นโปร่งใส เลิกระบบอุปถัมภ์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
มหาเธร์ สานฝันกลุ่มอาเซียนเลิกอิงดอลลาร์ฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
วิกฤตการณ์ เอเชีย บทสรุปอยู่ที่จีน

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
อาเซียนดิ้นหาสมดุล หลังพิษ ศก.ล่ม บั่นทอนความร่วมมือชาติสมาชิก

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิก ในเขตการค้าเสรีอาเซียน

by จินตนา บุญบงการ | จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305