Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
หนี้ยุโรปกดดันอาเซียนแจ้งเกิดช้า.

by วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

2. Journal article
น้ำลดตอผุด.

by แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
กรีซกับสถานะที่กำลังล้มละลาย.

by นายนอกด่าน.

Source: ผู้นำท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

4. Journal article
เมื่อยักษ์สะดุด.

by แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
ค่าเงินแข็งค่า … ผลักดันญี่ปุ่น-จีนลงทุนนอกประเทศ อาเซียน-ไทยอาจได้อานิสงส์.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

6. Journal article
2011 ตรวจคลื่นความเปลี่ยนแปลงรับทศวรรษที่สองแห่งศตวรรษที่ 21.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

7. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา: ผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินและข้อเสนอแนะต่อระบบการประกันเงินฝาก.

by อมรศักดิ์ มาลา.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

8. Journal article
วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ใครคือจำเลย?

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
วิกฤตหมียักษ์ตัวใหม่?

by แพ รุ่งธนาภิรมย์.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: will a new giant be on the way?.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
ปฏิรูประบบการเงินโลก.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน.

by บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
เจอฟองสบู่แตกอีก?

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
กลยุทธ์ผ่าทางตันเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินโลก.

by สมชาย สกุลสุรรัตน์.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

14. Journal article
มองกระบวนการนิติบัญญัติสหรัฐผ่านกฎหมายกู้วิกฤตการเงิน.

by ธนกร วรปรัชญากูล.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินสหรัฐฯ ต่อไทย.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305