Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ยุทธศาสตร์ตลาดสหรัฐอเมริกา.

by คณิศศร นาวานุเคราะห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

2. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจสังคมกับอนาคตแรงงานไทย

by วรววิทย์ เจริญเลิศ | บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตปี 2540.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
บทเรียนจากการปรับโครงสร้างทางการเงินของประเทศไทย

by โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2486-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
เริ่มต้นศตวรรษใหม่กับกลยุทธ์การปรับตัวและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทย.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

6. Journal article
ปัญหาเงินลงทุนของไทยสหัสวรรษใหม่.

by วัชนา สังข์รัศมี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2542 และประเมินเศรษฐกิจปี 2543.

by เอกนุช นวลศรี.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเอเชียในปี 2542-ยั่งยืนหรือไม่?

by บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจและการค้าของไทยปี 2542 และแนวโน้มปี 2543.

by วิภาพรรณ วีระนะ.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
ผลกระทบจากการใช้มาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542

by กิตติ ลิ่มสกุล.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจเอเชียปี 2542 และแนวโน้ม.

by สายหยุด เศรษฐอุดม.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

12. Journal article
สรุปสาระสำคัญในการแถลงข่าวแก่ผู้แทนสื่อมวลชน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2542.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

13. Journal article
การฟื้นตัวของภาคการผลิต : ทิศทางและนโยบาย ความหวังของภาคธุรกิจและความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ปี 2542 เอเชียฟื้นไข้ แต่ยังไม่สร่าง.

by บริษัทศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

15. Journal article
กรอ.จี้รัฐลดหย่อน ภาษีเงินได้ ลงอีก กระตุ้น ศก.รอบใหม่

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305