Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | ปิยะภรณ์ ตามเสรี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยใช้ Offshore company เพื่อเก็บกักเงินกำไรไว้ในต่างประเทศ (Controlled foreign companies) (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | ปิยะภรณ์ ตามเสรี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

3. Journal article
สวัสดิการพนักงาน : ผลกระทบในทางภาษีอากรที่นายจ้างและลูกจ้างพึงรู้ และข้อพิจารณาในการวางแผนภาษี พร้อมกรณีศึกษาในทางปฏิบัติ.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | ปิยะภรณ์ ตามเสรี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

4. Journal article
ภาระภาษีจากการลงทุนในแต่ละรูปแบบ และข้อพิจารณาในการวางแผนภาษีที่ท่านพึงรู้.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | ปิยะภรณ์ ตามเสรี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305