Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ (ตอนที่ 1..)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
เทคนิคการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

5. Journal article
ภาระภาษีในการโอนขายหุ้นของบริษัทข้ามชาติ.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีในการโอนหรือบริจาคหุ้นให้แก่มูลนิธิ

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
กฎหมายและภาษีว่าด้วยการซื้อขาย/ควบโอนกิจการ.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีสำหรับปี 2011 (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
การวางแผนภาษีในการยกร่างสัญญาทางธุรกิจ : 5 กลยุทธ์พร้อมกรณีศึกษา.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
กฎหมายว่าด้วยการเลิกจ้างและภาษี บทสรุปสำหรับผู้บริหารธุรกิจครอบครัว (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553-2554 [2010-2011]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
พิชิตปัญหาภาษี ในการยกร่างสัญญา (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

12. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
การวางแผนภาษีสำหรับการโอนขายหุ้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

14. Journal article
ข้อพิจารณาทางด้านภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายควบรวมกิจการ พร้อมกับกรณีศึกษาในการวางแผนภาษีอากร (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | ปิยะภรณ์ ตามเสรี.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305