Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด.

by กัญชวีร์ ศิริคำ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Tax incentive for investment in Clean Development Mechanism Project.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
BOI กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ตอน)

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
เสิ่นเจิ้น-ฮ่องกง 2009 ตอนจบ

by อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
กฎหมายภาษีอากรกับการส่งเสริมการลงทุน : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม.

by นพมาศ มงคลสาร.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

6. Journal article
เมื่อความถูกต้องทางกฎหมายอยู่เหนือศีลธรรม 25 ประเด็นหลักดีลเทคโอเวอร์ชินคอร์ป

by ม้านอกและเด็กนอกกรอบ.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
วิเคราะห์เจาะลึกหลักเกณฑ์ (ภาคต่อ) รายจ่ายเพื่อการลงทุน หักรายจ่ายทางภาษีเพิ่มได้ 0.5 เท่า.

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีวางประกันอากรขาเข้าของผู้ได้รับ BOI เกิดขึ้นเมื่อใด?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
10. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full Text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Fulltax Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในเมียนมาร์.

by วุฒิพงศ์ ศิริจันทรานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Tax issues on investment in the republic of the union Mynmar.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในกัมพูชา.

by วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Other title: Tax issues on investment in Cambodia.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
โอกาสในการทำธุรกิจแบบ SME ในราชอาณาจักรกัมพูชา.

by สุดคนึง สมบูรณ์วงศ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
ทิศทางแนวโน้มในการส่งเสริมการลงทุนทางภาษีอากรในยุค AEC.

by สุรพล ถวัลยวิชชจิต.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305