Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
ประเด็นภาษีต้องระวังหลังปีใหม่.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
ปุจฉา-วิสัชนา คำอธิบายประมวลรัษฏากร บทที่ 2 หลักการใช้ประมวลรัษฎากร

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
พระราชบัญญัติสำหรับ หอรัษฎากรพิพัฒน์

Source: วารสารศุลกากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
อำนาจเจ้าพนักงานประเมินอันเนื่องกับการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ตอนจบ).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรที่แก้ไขใหม่ในปี 2559 เพื่อลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และบรรเทาภาระภาษีส่วนบุคคล.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

7. Journal article
ชี้แจงกรณีการลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร.

by กรมสรรพากร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library;Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
การวางระบบป้องกันการเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 6).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
ความเป็นธรรมในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ที่มีสามีหรือภริยาตามประมวลรัษฎากร.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library;Sanya Dharmasakti Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การขยายระยะเวลาการใช้บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปัจจุบันออกไปอีก 1 ปี [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. ...]

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.);Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus;Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
ภาระจำยอมมีภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรอย่างไร.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา | กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพกรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library;Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร หมวดประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4).

by กรมสรรพากร. สำนักกฎหมาย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
คำพิพากษาฎีกาที่ 12462/2547

Source: อัยการนิเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305