Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
พอล ครุกแมน ถูกต้องเสมอไปหรือ?

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

62. Journal article
ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และฟองสบู่นอกสหรัฐฯ...ผลกระทบจาก QE 2 ของเฟด.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

63. Journal article
2011 ตรวจคลื่นความเปลี่ยนแปลงรับทศวรรษที่สองแห่งศตวรรษที่ 21.

by กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

64. Journal article
ปี 2554 โอกาสการค้าไทย-สหรัฐฯมีแนวโน้มขยายตัว.

by จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

65. Journal article
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา: ผลกระทบต่อภาคสถาบันการเงินและข้อเสนอแนะต่อระบบการประกันเงินฝาก.

by อมรศักดิ์ มาลา.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

66. Journal article
เบอร์นันเก้ รอบสองแก้ปัญหาสูตรเดิมหรือปรับแผนใหม่.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

67. Journal article
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของอเมริกา : การนำองค์กร (1)

by นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

68. Journal article
การปฏิรูประบบสุขภาพในสหรัฐอเมริกา.

by พงศธร พอกเพิ่มดี.

Source: วารสารโรงพยาบาลชุมชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

69. Journal article
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2554.

by สมจินต์ เปล่งขำ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

70. Journal article
การรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของศาลสหรัฐอเมริกา : แนวคิดและข้อโต้เถียงซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ.

by ฐิดารัตน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉับบเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

71. Journal article
ตีกรอบแบงก์พาณิชย์จำกัดความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

72. Journal article
เจาะลึกแผนแม่บทปฏิรูประบบการเงินสหรัฐ.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

73. Journal article
แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปลักษณ์โดยรวมของเว็บไซต์ (Web Dress) ในประเทศสหรัฐอเมริกา.

by อรรยา สิงห์สงบ.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: The protection of intellectual property for web dress in USA.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

74. Journal article
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับ "เพื่อน 4 ขา" ในสหรัฐฯ น่าจับตามอง เจ้าของยินดีจ่ายเพื่อเลี้ยงดูให้ความสุขแก่สัตว์ที่เลี้ยงเต็มที่.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

75. Journal article
แนวโน้มปฏิรูปการเงินสหรัฐฯ และบทเรียนสำหรับกรณีของไทย.

by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305