Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การให้สถานะ PNTR แก่จีน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเจรจาการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
รายงานสรุปการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐอเมริกาในการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

3. Journal article
รายงาน National Trade Esitmate ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2000.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจ การค้าและฐานะการแข่งขัน ของไทยในตลาดส่งออกสำคัญ : สหรัฐอเมริกา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองวิจัยสินค้าและการตลาด.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อการส่งออกกาแฟไทย.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Source: ข่าวพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปสหรัฐอเมริกา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Source: ข่าวพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305