Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น.

by วัส ติงสมิตร.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

32. Journal article
ผลเลือกตั้งอินเดีย ’09......ขยายโอกาสการส่งออกและการลงทุนของไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

33. Journal article
คนไทยทำลายสถิติ 75 ปี 2550 ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด.

by นิธิวดี รัชตวงศ์พิพัฒน์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

34. Journal article
ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by ธีรวัฒน์ ขวัญใจ [ผู้สรุปย่อ.].

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

35. Journal article
การเลือกตั้งไต้หวัน : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

36. Journal article
37. Journal article
คดีเลือกตั้ง ส.ส. นอมินี.

by วัส ติงสมิตร.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

38. Journal article
นิทานสอนใจว่าด้วย ความโง่ จน เจ็บ ของผู้เลือกตั้งชนบท : มายาคติและอคติของนักรัฐศาสตร์ไทย.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

39. Journal article
ประชาธิปไตยบนทางแพร่ง.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

40. Journal article
41. Journal article
คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.36/2550 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2550 เรื่อง คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด.

by สุวิมล เจียมวงศ์แพทย์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

42. Journal article
เลือกตั้งระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ใหม่จริงหรือแค่ลวงตา?

by ปัทมา สูบกำปัง.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

43. Journal article
44. Journal article
ระบบเลือกตั้งที่เหมาะสม : เลือกผู้ชนะ หรือเลือกผู้แทน?

by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

45. Journal article
พรรคการเมืองกับเขตเลือกตั้ง: การศึกษาเปรียบเทียบพรรคไทยรักไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดเชียงใหม่

by อโณทัย วัฒนาพร.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305