Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤตทางการเมืองไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2550 กับ 2554

by วัชรา ไชยสาร.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
เลือกตั้งทั่วไป ค่างานต้นทุนระบบประชาธิปไตย.

by ชนายุส ตินารักษ์.

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554

by ถวิลฤดี บุรีกุล.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
พรรคการเมืองเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554 การวิเคราะห์พัฒนาการเชิงเปรียบเทียบ.

by มนตรี เจนวิทย์การ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย: ศึกษากรณีเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554.

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
พลังด้านบวกเสื้อแดงตัวแทนคนยากไร้.

by ต้นน้ำ.

Source: ราชดำเนินMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (1) :

7. Journal article
คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ.

by ปรานี สุขศรี.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
คนไทยทำลายสถิติ 75 ปี 2550 ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด.

by นิธิวดี รัชตวงศ์พิพัฒน์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

9. Journal article
การเลือกตั้งไต้หวัน : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
ประชาธิปไตยบนทางแพร่ง.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2498-.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
อำนาจตุลาการกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมือง พ.ศ. 2549.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เพื่อนร่วมตาย คืนปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500.

by เล็ก พงษ์สมัครไทย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
เงื่อนไขความอยู่รอดของระบอบประชาธิปไตยตัวแทนสมัยใหม่.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ฟังหูไว้กี่หูเมื่อผู้นำพูด?

by โสภณ องค์การณ์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การเลือกตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2548 : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

by ประหยัด หงษ์ทองคำ, ต. 2552.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305