Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

by ธรรมรัฐ บุญส่งเสริม.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการภาค

by พันธ์ศักดิ์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทางออกของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น?

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
การปกครองของไทย ทำไมไม่เลือกตั้งผู้ว่าฯ

by ปรีชา เรืองจันทร์.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
เลือกตั้งสำคัญนักหรือ?

by สุรสีห์ จันทเมธี.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
ชี้สถานการณ์ 2 ปี พฤษภาทมิฬ อภิมหาวิกฤต โดยทีมงานการเมือง อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
จำลอง ศรีเมือง รุกฆาต! โดยทีมงานการเมือง อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ความจริงในปัจจุบันสู่ความฝันในอนาคต

by วุฒิ นนทฤทธิ์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

9. Journal article
เลือกตั้งผู้ว่าอย่าง กทม. ดีจริงหรือ?

by เบญจกุล มะกะระธัช.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
เมืองไทยกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

by อรัญ ขวัญเมือง.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

11. Journal article
ทำไม ต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

by ถวิล ไพรสณฑ์.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผ่าทางตัน ถึงเวลาแล้วต้องเลือกตั้งผู้ว่าฯ

by จำลอง ศรีเมือง, พล.ต, 2478-.

Source: ข่าวพิเศษ-อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
บันทึก วุฒิสภา ค้านเลือกตั้งผู้ว่าฯ

by อนุสรณ์ ศิริชาติ.

Source: ข่าวพิเศษ-อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
เลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด มุมมองจากความเป็นจริงในแต่ละ ท้องที่

by จินดา วงศ์สวัสดิ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เลือกตั้งผู้ว่าราชการ

by เทศา.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305