Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การเฉลี่ยภาษีซื้อ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

32. Journal article
ดุลยพินิจการประเมินภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

33. Journal article
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้ จากการจ้างทำของ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

34. Journal article
เหตุผลการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

35. Journal article
ปัญหาการออกใบกำกับภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสำนักงานใหญ่และสาขา.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

36. Journal article
การขายอสังหาริมทรัพย์ของสามีภริยา ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

37. Journal article
เหตุผลการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

38. Journal article
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ของเงินจองหรือเงินดาวน์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

39. Journal article
เงินค่ารถประจำตำแหน่ง ต้องเสียภาษีหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

40. Journal article
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา ตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

41. Journal article
อำนาจคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในการวินิจฉัยให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

42. Journal article
การขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินของกรมที่ดิน.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

43. Journal article
การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

44. Journal article
การคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

45. Journal article
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเรียกเก็บอากรแสตมป์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305