Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
"ระยะเวลาการขอคืนภาษี".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

107. Journal article
คำวินิจฉัยใหม่ของศาลรัฐธรรมนูญมีผลต่อการเสียภาษีของสามีและภริยาอย่างไร?.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

108. Journal article
บริษัทต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2527 [1984]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

109. Journal article
หน้าที่เสียภาษีกับแหล่งเงินได้และถิ่นที่อยู่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305