Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 17/2555 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

by พิมลพัชร์ อริยฌานกุล.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ครบ! จบแล้วจริงหรือ?

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

3. Journal article
ยื่นแบบเสียภาษีแล้ว เปลี่ยนใจ ยื่นใหม่ได้หรือไม่.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

5. Journal article
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล.

by จินตนา บำรุงสุข.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Collection of interim corporate income tax.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
สารพันปัญหาเงินได้พึงประเมิน.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
แนวปฏิบัติของกรมสรรพากรกรณี "ผู้ซื้อ" (ค้าปลีก) ขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใน "ส่วนลด" แทน "ผู้ขาย"

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
หัก ณ ที่จ่ายอัตราใดจึงจะถูกใจสรรพากร.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
ข้อสังเกตภาระภาษีเกี่ยวกับการโอนสิทธิและการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (ตอนที่ 1-2)

by จิริศักดิ์ รอดจันทร์ | ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

11. Journal article
ภาษีเงินได้ : ใช้สิทธิเลือกเสียภาษีอย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด (1-2)

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
ประเด็นสำคัญการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล.

by ชุมพร เสนไสย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
เงินเฟ้อกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by ธนวิทย์ ปิยะปานันท์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Inflation and the personal income tax.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้ เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว.

by ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา | กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

15. Journal article
การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนที่ 10 การคำนวณภาษี.

by สุ.ลิขิต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305