Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟางให้มีผลผลิตสูงด้วยรัวสีแกมมา.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
มะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง มะละกอบริโภคดิบ ทนโรคใบด่างจุดวงแหวน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
ปทุมมาวันนี้...หลากสีหลายพันธุ์.

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
เหตุผลในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่พันธุ์สัตว์ใหม่ในประเทศไทย.

by เศรษบบุตร อิทธิธรรมวินิจ.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Rationales for granting intellectual property protection in new animal breeds in Thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี

by นฤมล ธนานันต์ | เมธินี เจริญไชย | ธีระชัย ธนานันต์.

Source: Thai journal of science and technologyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Study on the genetic relationship in Cassva using RAPD technique.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

6. Journal article
รอดพ้นวิกฤตด้วยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ฝ้าย.......พืชทองของเอเชีย.

by ปริญญา สีบุญเรือง.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
จากอาติมัวย่าถึง เพชรปากช่องและเนื้อทอง.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
เรียนรู้ เก็บรักษา ปรับปรุงพันธุ์พืช สร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
สวนเมืองย่า แหล่งพัฒนามะม่วงยักษ์สายพันธุ์ไทยคำตอบของผลไม้ใช้พื้นที่น้อย ตอบสนองระบบเกษตรอินทรีย์.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
ทางรอดของชาวนาไทย "ข้าวหอมชลสิทธิ์" พันธุ์ข้าวทนน้ำท่วม.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
จิ๋วแต่แจ๋วการเกษตรแนวไต้หวัน.

by นฤทัย วรสถิตย์.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
พืชไร่พันธุ์ใหม่.

by พนารัตน์ เสรีทวีกุล.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
ถั่วงอกสมุนไพร ถั่วงอกใบเขียว นวัตกรรมการเพาะถั่วงอก เพิ่มคุณค่าให้เมล็ดถั่ว.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
สายพันธุ์ขมิ้นชันผลผลิตสูง TU 04-9-1.

by บุญหงษ์ จงคิด.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: High yielding TU 04-9-1 curcuma line.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305