Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Organic way บ้านสวนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีเมือง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

2. Journal article
สวนผักโรงพยาบาล แปลงเกษตรสร้างอาหารปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ป่วย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักอินทรีย์.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ช่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ : กาดสีเขียวแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศท้องถิ่น สไตล์ชาวบ้าน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
กสิกรรมอินทรีย์วิถีลาว ลด ละ เลิก บ่นำใช้สารเคมีทางการเกษตร.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

6. Journal article
ชวนช็อปออร์แกนิก 4 ภาค.

by อังคณา ทองพูล.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงสู่การพึ่งตนเอง.

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ชม ชิม ช็อป ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วัดธาตุทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

9. Journal article
เลมอนฟาร์ม ดันเกษตรอินทรีย์ลงพื้นที่ชุมชน กระตุ้นเกษตรปลูกผักออร์แกนิค.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
สวนผักปลอดสารพิษในโรงเรียน ผลิตอาหารอิ่มท้อง พัฒนาสมองของนักเรียน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

11. Journal article
เตาเผาถ่านชีวภาพ ระบบล็อกถัง.

by อรสา สุกสว่าง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

12. Journal article
ถ่านชีวภาพกับการปลูกผักคะน้า.

by ศรีลักษณ์ ศิริสิงห์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

13. Journal article
ความสามารถในการเป็นแอนติออกซิแดนท์ของผักอินทรีย์.

by อภิชญา ประสพรัตนชัย.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
นวัตกรรมถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

15. Journal article
ถ่านชีวภาพกับการปรับสภาพดิน.

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305