Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article

by คลินิกภาษี ปฏิบัติการเชิงรุกกระทรวงการคลัง | กองบรรณธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ข้อคิดก่อนนำ "Independent Taxation" ออกมาใช้บังคับ.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
รายได้เกินเป้ากว่า 3 แสนล้าน เล็งขยายฐานภาษี 3.5 แสนราย.

by สาธิต รังคสิริ.

Source: การเงินการธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
สาธิต รังคศิริ อธิบดีกรมสรรพากร “ผมต้องการความโปร่งใส”

by ปฏิคม พลับพลึง [สัมภาษณ์.].

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ผลกระทบรายได้ภาษีสรรพากร จากการชุมนุมทางการเมือง.

by นันทพร พงศ์พณิช | วิภารัตน์ ฉายาประเสริฐพร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
อย่ารอ คำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน.

by สุรชัย ตั้งจิตเพียรโชค.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

7. Journal article
การภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอังกฤษ.

by คนองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา | วราทิพย์ จตุวรพัฒน์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Electronic Taxation in England.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
การตรวจสภาพกิจการ.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

9. Journal article
การส่งหมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่น ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร (2 ตอน)

by สุรชัย ตั้งจิตเพียรโชค | พงษ์นรินทร์ โชติเฉลิมพงษ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยใช้ Offshore Company เพื่อเก็บกักเงินกำไรไว้ในต่างประเทศ (Controlled Foreign Companies)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬา)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

11. Journal article
รัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2552 [2009]Other title: How should the government do to reduce taxpayers' compliance costs?.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกับการจัดเก็บภาษีศุลกากร.

by อิทธิฤทธิ์ ลีลาดุษฎีเลิศ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Legal Problems of Administrative Procedure Concerning Assessment, Appealing and Execution of Customs Duty under the Customs Law.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
ภาษีเพื่อความเป็นธรรม.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
ปัญหาการจัดเก็บภาษีสรรสามิตจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ.

by เสริม เอียดตรง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Some Problems Relating to the Tobacco Excise Tax.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

by อุบลรัตน์ วังสุวรรณ | กรรณิการ์ เมธาชวลิตศีล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305