Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
กำไรสะสมที่นำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างการชำระบัญชีถือเป็นเงินได้ประเภทใด.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (4) :

92. Journal article
"สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อศาล".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

93. Journal article
สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อศาล.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

94. Journal article
95. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนที่ 21). "กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจในโลกยุคออนไลน์ (3G) " "affiliate marketer" (นายหน้าโปรโมตเว็บไซต์).

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

96. Journal article
"การฟ้องคดีขอคืนค่าภาษีอากร".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

97. Journal article
อายุความการฟ้องคดีภาษีที่เป็นหนี้เด็ดขาด.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

98. Journal article
ขอบเขตอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

99. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (Contractual tax planning) (ตอนที่ 17) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาเช่า ศึกษากรณี : ตัวอย่างการวางแผนภาษีในธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์"

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Sanya Dharmasakti Library (1) :

100. Journal article
"ความหมายของการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่อยู่ในบังคับ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

101. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนจบ) "สัญญาตัวแทนจำหน่ายห้องพักออนไลน์" (hotel distribution agreement).

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

102. Journal article
103. Journal article
"ขอบเขตอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์".

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

104. Journal article
"กำหนดเวลาขอคืนภาษีอากร".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

105. Journal article
"การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305