Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การกำกับดูแลราคาโอน.

by พีรพัฒน์ โปษยานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

2. Journal article
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
วางแผนภาษีบริษัทห้างร้าน (ตอนที่ 8-ตอนจบ) สิทธพิเศษจาก BOI เรื่อง STI.

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การโอนสิทธิการเช่าต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร tax audit & tax review (ตอนที่ 5,ตอนที่8)

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
เจาะปัญหา จับประเด็น การถูกประเมิน โดยเจ้าพนักงานประเมิน (ตอนที่ 1)

by กรมสรรพากร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
ระบบภาษีที่สามารถแข่งขันได้ Competitive tax system (ตอนจบ)

by ฎาฏะณี วุฒิภดาดร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 50 ครบ! จบแล้วจริงหรือ?

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
คุณธรรมกับการวางแผนภาษี.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

10. Journal article
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง (ตอนที่ 26)

by สุชาดา วาสนาพาสุข.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
หลักเกณฑ์และความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ (ตอนที่ 1-2)

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

13. Journal article
กลายเป็นปัญหาเมื่อพนักงานสรรพากร "สำคัญผิด" ในข้อกฏหมายภาษี.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

14. Journal article
แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรผลกระทบของมหาอุทกภัย.

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
ผลกระทบจากวิกฤติมหาอุทกภัยต่อรายได้ภาษีสรรพากร ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555.

by นันทพร พงศ์พณิช.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305