Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ฮีโร่.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
The Sub - Prime Mortgage Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอเมริกา.

by ปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์.

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

3. Journal article
ทางรอดเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก.

by บัญชา ชุณหสวัสดิกุล.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
วิกฤติสหรัฐฯคลี่คลาย : จุดประกายความหวัง 2009

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
มหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 1929-1939 : บทเรียนจากประวัติศาสตร์.

by พัลลภ กฤตยานวัช.

Source: ธนาคารอาคารสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Great Depression of 1929-1939 : lessons from history.Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ย้อนรอยภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ...ไทยเตรียมรับมือ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
สัญญาณอันตรายเศรษฐกิจปีหมู 2550 ซ้ำรอยวิกฤต 2540.

by ยี่แพร.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคแปด.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
ดอกเบี้ย น้ำมัน การเมือง...พ่นพิษ เศรษฐกิจระบม.

by เรขา อนัตตา.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
แกะรอยประวัติศาสตร์การเสียกรุงฯ ครั้งที่ 3 ของชนชาติไทยในปี 2540 ภาคเจ็ด.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
ปรับกลยุทธ์สู้วิกฤติ! ฉบับ "สุมาส วงศ์สุนพรัตน์."

by กตัญญู ประยุกต์ศิลป์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ความจริงที่ถูกปกปิดมานานของบิ๊กจิ๋ว.

by สมัชชา หุ่นสาระ.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
เศรษฐกิจไทยสู่วงจรวิกฤติต้นทุนดันเงินเฟ้อพุ่ง

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
มนุษย์เงินเดือนเจอพิษน้ำมันลดใช้มือถือเป็นอันดับแรก

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เงินหายไปไหน?

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305