Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การพัฒนากลไกในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาจอดำ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบออสเตรเลียและไทย.

by เอกรินทร์ วิริโย.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Developing mechanism in copyright for resolving problems on sport broadcasting : comparative study between Australia and Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
การพัฒนากลไกในกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาจอดำ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบออสเตรเลียและไทย.

by เอกรินทร์ วิริโย.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Development mechanism in copyright for resolving problems on sport broadcasting : comparative study between Australia and Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
จอดำ : กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ร้ายของสังคม ?

by กรกันยา สุวรรณพานิช.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
15 ปีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับการคุ้มครองสิทธิบัตรตามมาตรฐานสากล.

by คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: 15 years of the central IP&IT court for international standard of patent protection.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
ลิขสิทธิ์กับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ.

by เอกรินทร์ วิริโย.

Source: วารสารกฎหมายปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

by กองบรรณาธิการ (จุลนิติ) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: จุลนิติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ : ศึกษากรณีปัญหาการแอบถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

by สาธินี อุ่นพยัคฆ์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Problems in relation to infringement of copyright in motion pictures : a study of unauthorized recording of motion pictures in cinema halls.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
Copyright infringement cancorder : a comparative study of Thailand, UK and USA legislations.

by Yaowalak Thaonghor.

Source: วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการลักลอบบันทึกภาพและเสียงในโณงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทย ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ.

by สุกัญญา เจริญวัย.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Limitations and exceptions to copyright infringement in respect of disabled persons.Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
ปัญหาการคุ้มครองธรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

by ปัญญาพน เจริญพานิช.

Source: วารสารกระบวนการยุติธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Problems of moral rights protection in copyright and neighbouring rights under the copyright act b.e. 2537.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
ความตระหนักในลิขสิทธิ์ของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย.

by ผ่องศรี เวสารัช.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Copyright awareness of academics in Thai universities.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

by กาลัญญุตา ปักโคทะกัง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Copyrights protection of ASEAN community.Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

15. Journal article
จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305