Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเมืองใหม่ (ที่ดีกว่าเก่า).

by เสนีย์ คำสุข.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ปัจจัยที่ทำให้ 'ละตินอเมริกา' ยิ่งพัฒนายิ่งจน

by ไสว บุญมา.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
รัฐบาลพรรคเดียว.

by นครินทร์ เมฆไตรรัตน์.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
ระบบ "ไถ" เป็นวงจร : ปรากฎการณ์อันเป็นเหตุสำคัญของปัญหาเรื้อรังบางประการในการพัฒนาประเทศไทย.

by วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2493-.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
คำบรรยายพิเศษเรื่อง 5 ปี แห่งการปฏิรูปการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน.

by อุทัย พิมพ์ใจชน.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
การเมืองใหม่เพื่อคนยุคใหม่.

by ประหยัด หงษ์ทองคำ, ต. 2552.

Source: เอเชียปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
บทความที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง เรื่อง การเมืองภาคพลเมืองกับการแก้ไขปัญหาของชาติ.

by สุนทร กองประดิษฐ์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
การปฏิรูประบบรัฐ.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ปัญหาและแนวทางฟื้นฟูทางด้านการเมือง.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
มองผ่าน ศ.ดร.ชัยอนันต์ เขียนถึงทางสายกลางเลือกผู้บริหาร 20 คน.

by ทีมข่าวภูมิภาค.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
แผนพัฒนาการเมือง การกระจายอำนาจ และการปกครองตนเองของประชาชน.

by คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การปฏิรูปทางการเมืองเข้าสู่ระยะใหม่.

by จรัล ดิษฐาอภิชัย.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ขอให้เราหวัง คราวนี้ไม่เหมือนก่อน.

by ทองใบ ทองเปาด์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
จะปฏิรูปการเมืองให้ได้ผลต้องเปลี่ยนระบบรัฐบาลด้วย.

by จรัล ดิษฐาอภิชัย.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ปณิธานเดือนพฤษภากับการปฏิรูปการเมืองไทย.

by ธีรยุทธ บุญมี, 2493-.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305