Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เช่าที่ดินเพื่อทำการค้าและอุตสาหกรรม เช่าได้ถึง 100 ปี.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ยุทธศาสตร์ตลาดสหรัฐอเมริกา.

by คณิศศร นาวานุเคราะห์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาทางด้านเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 2520 และ 2530

by ธโสธร ตู้ทองคำ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

4. Journal article
บทบาทหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ.

by กองบรรณาธิการ (วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน).

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
ใครจะได้ประโยชน์จาก เอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: โลกสีเขียวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
FTA ศึกชิงผลประโยชน์ระดับชาติ จับตาสหรัฐ "ก้าง" ชิ้นใหญ่ของไทย.

by ภูวนารถ ณ สงขลา.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542.

Source: หลากกฎหมายหลายธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ โอกาสเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มการแข่งขัน.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
วิกฤตเศรษฐกิจสังคมกับอนาคตแรงงานไทย.

by วรววิทย์ เจริญเลิศ | บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
การค้ายุคใหม่ไทย-ยุโรปตะวันออกประสบความสำเร็จเยี่ยม 9 เดือนแรกปี 42 มูลค่าการค้ารวมเพิ่มสูงประวัติการณ์ร้อยละ 51.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตปี 2540.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
บทเรียนจากการปรับโครงสร้างทางการเงินของประเทศไทย

by โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, 2486-.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
เริ่มต้นศตวรรษใหม่กับกลยุทธ์การปรับตัวและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทย.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
ปัญหาเงินลงทุนของไทยสหัสวรรษใหม่.

by วัชนา สังข์รัศมี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2542 และประเมินเศรษฐกิจปี 2543.

by เอกนุช นวลศรี.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305