Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยในสองทศวรรษที่ผ่านมา.

by ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน | พัชรินทร์ อรุณเรือง.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Intelligence quotient survey of Thai children in two decades.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
การกระจายของระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย.

by อภิชัย มงคล | ปราณี ชาญณรงค์ | วิมลวรรณ ปัญญาว่อง | ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน | โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: IQ disrtibution of Thai students.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (2553-2554)

by ปิยะดา ประเสริฐสม | จันทนา อึ้งชูศักดิ์ | ศรีสุดา ลีละศิธร | วราภรณ์ จิระพงษา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Development of evidence-based planning's processes to improve children's oral health (2553-2554).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ระดับสติปัญญาเฉลี่ยของนักเรียนปี 2554 กับระบบการศึกษาไทย.

by ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ | ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน | อภิชัย มงคล.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Mean intelligence quotient of students and Thai educational system in 2011.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
Prevaleance and risk factors of chronic diseases among smoking priests and novicies, 2010.

by Krisanapan Tanakornpaisal.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ความชุกและปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังของพระสงฆ์และสามเณรที่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2554..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
ที่อยู่อาศัยที่พึงสร้างขายและที่พึงหลีกเลี่ยง.

by โสภณ พรโชคชัย.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนประภมศึกษา อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ.

by มณีรัตน์ มั่นใจ | สงครามชัย สีทองดี | วุฒิไกร มุ่งหมาย.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The quality management for dental health care service development in primary school students in Rasisalai district, Sisaket province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การลดจำนวนของพระสงฆ์และผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในอนาคต.

by ชาญณรงค์ บุญหนุน.

Source: วารสารพุทธศาสน์ศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ผลการสำรวจความเห็นผู้อ่านวารสาร กปส.

by เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
แนวทางการปฏิรูปสื่อในความคิดเห็นของผู้บริโภคสื่อที่มีต่อสื่อมวลชน.

by นภวรรณ ตันติเวชกุล | ยุบล เบญจรงค์กิจ.

Source: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

11. Journal article
เลียบเลาะห้องเรียน : การ hang out ของวัยรุ่นสะพานพุทธฯ : อัตลักษณ์ของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะ

by นฤมล กล้าทุกวัน.

Source: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554

by ถวิลฤดี บุรีกุล.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

13. Journal article
10 เดือน ไทยประกันยังรักษาอันดับ 2 ของเบี้ยฯ รวมได้ส่วนเบี้ยฯ ใหม่เสียตำแหน่งให้เมืองไทยและนิวยอร์คไลฟ์.

by ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: Thailand InsuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
Development of the family's relationship questionnair among Thai family.

by การพัฒนาแบบสำรวจสัมพันธภาพครอบครัวไทย.

Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2551.

by เพ็ญศรี กระหม่อมทอง | ศศิวิมล ปุจฉาการ | ปนัดดา จั่นผ่อง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305