Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ชุมโจรในจินตนาการ : ว่าด้วยภูมิรู้ของทหารไทย เกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้.

by สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
สัญลักษณ์ ร่างกาย และพิธีกรรม : รัฐไทยในความเป็นมลายู.

by ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, 2523-.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ประชาเสวนา : กระบวนการสู่ทางออกในปัญหาความรุนแรงของภาคใต้.

by วันชัย วัฒนศัพท์.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Citizens dialogue : the way out of the Southern Thailand violence.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
รอยร้าวเชื้อชาติในออสซี.

by วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
วิวาทะปฏิรูปการเมืองภาคใต้.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ความเข้าใจเรื่องภาคใต้ : ความท้าทายของปี 2548.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
สร้างความรู้สู่สมานฉันท์ แก้วิกฤตชายแดนใต้.

by วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ความเป็นมาของปัญหาภาคใต้และทางออก ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี.

by วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน [ผู้แปล.] | ปริญญา นวลเปียน [ผู้แปล.] | นิพนธ์ โซะเฮง [ผู้แปล.].

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ความล้มเหลวของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
คืนวันสุขใจให้...ปักษ์ใต้บ้านเรา.

by ปฐมดนัย พลจันทร์ | เมธี สวยจรรยา.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ข้อสังเกตต่อประเด็นทางศีลธรรม.

by มุกหอม วงษ์เทศ | กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ไฟใต้ ไฟใคร

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Source: เนชั่นสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
สาระสำคัญของกฎหมายพิเศษ.

by เสงี่ยม บุญจันทร์.

Source: วารสารสภาทนายความMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
ข้อเสนอภาคประชาชนต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
จึงสมควรตาย-- ?.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305