Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วัตถุประสงค์ในการรับจำนองของธนาคารมีเพื่ออะไร? การที่ธนาคารให้ลูกหนี้ทำสัญญาประกันชีวิตระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์เป็นธรรมหรือไม่?

by เพชรา จารุสกุล.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
กฎหมายอุ้มบุญ.

by เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
วิวัฒนาการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในทางกฎหมาย.

by สาวตรี สุขศรี.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
นิติรัฐกับความยุติธรรมทางสังคม.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การรักษาโรคด้วย Stem Cells กับประเด็นกฎหมายและจริยธรรม.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
การใช้สเต็มเซลล์ (stem cells) ในการวิจัยทางการแพทย์และรักษาโรค : ประเด็นกฎหมายและจริยธรรม.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
หมิ่นสถาบัน ป.อาญา มาตรา 112.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
เสวนา "กลยุทธ์แก้วิกฤติเศรษฐกิจโดยกฎหมาย".

by เกรียงไกร เจียมบุญศรี | สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย | บริษัทวีรวงค์ ชินวัฒน์ เพียงพนอ | กองบรรณาธิการ (ข่าวช่าง).

Source: ข่าวช่างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
ห้ามทำแท้ง กับการคุ้มครองสตรี.

by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
นิติรัฐแบบไทย ๆ.

by ชัยธวัช ตุลาฑล.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ผู้เช่าช่วงคือใคร?

by สมัคร เชาวภานันท์.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม.

by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
จะปกป้องโนว์ฮาวของแฟรนไชซอร์ได้ไง?

by สมชาย รัตนชื่อสกุล.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

14. Journal article
การกู้ยืมและการใช้บัตรเครดิต.

by เสงี่ยม บุญจันทร์.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

15. Journal article
โดนนิติบุคคลบ้านจัดสรรฟ้องเก็บเงินค่าส่วนกลาง.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305