Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ความรู้ ความตั้งใจ และการสนับสนุนในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี.

by ธมลวรรณ คณานิตย์ | นพวรรณ เปียซื่อ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Knowledge intention supporting factors problem and suggestion of infection control ward nurse at community hospital in Udonthani province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Antibiotic Prophylaxis in Surgery.

by ภิเษก บุญธรรม.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ความรู้ ทัศนคติ สิ่งสนับสนุนและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี.

by สง่า ศรีพิจิตต์ | ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ | จินตนา สมภูว์.

Source: วารสารโรงพยาบาลสระบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Knowledge, attitudes supportive factors and behaviors related to occupational infection prevention among registered nurse in Saraburi Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ผลการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่าตะโก.

by กิตติศักดิ์ ศาสตร์ศรี.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: The effect of developed guidelines of nosocomial infection surveillance in Thatako Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547.

by ชาติวุฒิ จำจด | สุนทร ศุภพงษ์ | วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Situation of hepatitis B immunization for healthcare workers in Thai governmental hospitals, 2004..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
มาตรการป้องกันวัณโรคด้านการบริหารจัดการของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน.

by เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย | เมตตา คำอินทร์ | วิรัช นิรารุทธ์ | พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Administrative tuberculosis control measures in the hospitals of Northern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ผลของปอดอักเสบสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออัตราการตายและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ใส่ท่อและใช้เครื่องช่วยหายใจ.

by วินิต เทอดสุทธิรณภูมิ.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effect of ventilator-associated pneumonia on mortality and length of stay of patients on ventilator..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การบริหารงานซักฟอก.

by ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Laundry administration..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ปัญหาขยะ! เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องร่วมมือ...

by นทีทิพย์ จงอนุภูลธนากร.

Source: วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการของพยาบาลในโรงพยาบาลเขตจังหวัดนนทบุรี.

by เยาวรัตน์ อินทอง | ไพเราะ แสนสุรัตน์ | ปิยะวดี สุมาลัย | ศุภิดา ทองเย็น | ณัฐนันท์ หาญณรงค์.

Source: วารสารสถาบันโรคทรวงอกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Behavior with universal precautions among nurse in the hospitalof Nonthaburi Province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
การปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์.

by ผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์ | จันทณา อิ่มอยู่ | หทัยภัทร โอ่งวัลย์ | อรพิน ศรีสมบัติ | ไพลิน อู่เงิน.

Source: วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Universal precautions among nurse aides in Uttaradit Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
แบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาลตากสิน

by หัทยา ธัญจรูญ.

Source: ตากสินเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Resistant bacteria in Taksin Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเรื่อง ลดการเกิดปอดอักเสบ (pneumonia) ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ.

by กลุ่มดอกไม้ไฟ.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
วัณโรคในบุคลากรด้านการพยาบาล ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี 2531-2545.

by วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี | นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล | ภิรมย์ กมลรัตนกุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Tuberculosis among nursing personnelin Chulalongkorn Memorial Hospital during 1998-2002..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การระบาดของโรคหิดในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์.

by มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์.

Source: สวรรค์ประชารักษ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: An outbreak of scabies among healthcare workers in Sawanpracharak Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305