Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แนวทางการเฝ้าระวังจากบิดา-มารดาเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน.

by ยุพา จิ๋วพัฒนกุล | อุบลวรรณา เรือนทองดี | ฐิติรัตน์ ทับแก้ว.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2556 [2013]Other title: The parental monitoring guideline for reducing adolescent alcohol use..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ประสิทธิผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 8-22 เดือน เปรียบเทียบระหว่างการทาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน.

by ศศิธร ตาลอำไพ | สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ | สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectivenes of fluoride varnish in preventing dental caries in children aged 8-22 months : A comparison between 3- and 6-month application intervals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ผลของเวลาที่ใช้ปรับสภาพด้วยพลาสมาต่อแรงดึงเฉือนระหว่างเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใย กับคอมโพสิตแกนฟันชนิดเหลว และ การเปียกบนพื้อนผิวพอลิเมอร์.

by พิริยะ ยาวิราช | พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ | เกษรา ปัทมพันธ์ | ธีรวรรณ บุญญวรรณ | แมนสรวง อักษรนุกิจ | Takahashi, Hidekazu.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Effect of Plasma Treatment Time on Tensile-shear Bond Strength between Fiber-reinforced Composite Post and Flowable Composite Core and Wettability on Polymer Surfaces..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ s.suis ในผู้ที่ดื่มสุรา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.

by ทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ | ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล | ศักดา พรึงลำภู | ภาวิน ผดุงทศ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

by เย็นฤดี แก้วพิทักษ์ | วัลลา ตันตโยทัย | สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ | จิตบรรจง ตั้งปอง.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Risk factor assessment for diabetes mellitus in Walailak University personnel..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
วิเคราะห์สถานการณ์และผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2550

by พัฒนา โพธิ์แก้ว.

Source: วารสารวัณโรค โรคทรวงอก และเวชบำบัดวิกฤตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: tha $b tha $b eng Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การศึกษาวิธีทำลายเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยแครง.

by ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ | ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ | สืบเนื่อง ชัยชนะ | อรุณ บ่างตระกูลนนท์ | กรวรรณ นพพรพรร.

Source: อาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Heat treatment to reduce Food borne pathogens in Blood cockle..Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
การใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข.

by สุชิน คันศร.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: Avian influenza protection health education program health volunteers..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลของการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อในไอซียูทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

by นริศรา แสงปัดสา | รัตติยา อติเปรมานนท์ | แสงแข ชำนาญวนกิจ | ปรียาพันธ์ แสงอรุณ.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Effect of quality imporvement of infections control on reducting nosocomial infections in the neonatal intensive care unit at Phramongkutklao Hospital..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคอาหารเป็นพิษของแบคทีเรีย กลุ่มแอคติโนมัยซีท.

by มณฑล เลิศคณาวนิชกุล | ซาการียา เจ๊ะเมะ | นาฎศิลป์ ทองแดง | นิตยา จเรนิวาส.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Study on inhibitory activities of Actinomycetes against food poisoning bacteria..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ฤทธิ์คงทนของสารใบเฟนทรินชุบมุ้งและผ้าม่านในการกำจัดยุงลาย.

by ธำรงค์ ผลชีวิน | กสิน ศุภปฐม | ภูเบศร์ ยะอัมพันธ์ | อำนาจ บุญเครือพันธุ์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Persistence of impregnated mosquitoes net and curtain with bifenthrin against adult aedes aegypti..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การพัฒนารูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานของประชาชนเขตเทศบาล จ.มุกดาหาร.

by กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ | ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: Model development to prevent prople from diabetes, Mukdahan Municipality..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การใช้ยา Flunarizne ป้องกันภาวะไมเกรนในเด็ก.

by อาภาศรี ลุสวัสดิ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Flunarizine in migraine prophylaxis in children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
อาหารไทยกับการป้องกันมะเร็ง.

by นันทวัน บุณยะประภัศร.

Source: จุลสารข้อมูลสมุนไพรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
การมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในคน.

by นิตยา นิ่มสอาด | พาหุรัตน์ คงเมือง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: Participation of community hospital for prevention and control on avian influenza..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305